Licitatie Publica - Achizitie lucrari de modernizare strazi in comuna Bacia

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Achizitie lucrari de modernizare strazi in comuna Bacia

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)   DESCRIERE

I.1.1)   Sediul social

COMUNA BACIA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BACIA HUNEDOARA)

Cod fiscal:  4374270,   Adresa:  sat BACIA, nr. 242, Bacia,  Telefon:  0254264580,  Fax:  0254264660

I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:

sat BACIA, nr. 242, Bacia, Romania, cod postal: 337040, telefon:+40 254264580, fax:+40 254264660, persoana de contact:EMIL IOAN RISTEIU

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Sediul autoritatii contractante, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BACIA, sat BACIA, nr. 242, Bacia, Romania

I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2)   Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publiceSECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)   DESCRIERE

II.1.1)   Denumire contract:

Modernizare strazi in comuna Bacia

II.1.2)   Tip contract: Lucrari

II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5)   Obiectul contractului:

Elaborare: proiect tehnic (faza PT, DE, CS) documentatii pt obt acordurilor, avizelor si emiterii autorizatiilor,Investitia se realizeaza pe un numar de 28 strazi prin aplicarea STRAT I (6,124 km) si 4 strazi prin aplicarea STRAT II (2,981 km)

II.1.6)   CPV: 45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.7)   Impartire pe loturi: Nu

II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1)   Valoare estimata: 1,785,920 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)   Conditii referitoare la contract

III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire Descriere

Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este de 35.718 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui: 1) prin virament bancar in cont RO90TREZ3705006XXX002755. Dovada constituirii garantiei de participare prin virament bancar, se va prezenta cel mai tarziu la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor cu viza Serviciului Contabilitate - Financiar din cadrul autoritatii contractante, care sa confirme viramentul. Viza va fi data de Serviciului Contabilitate - Financiar pe baza extrasului de cont emis de trezorerie, motiv pentru care operatorii economici vor proceda la efectuarea viramentului astfel incat suma sa fie in extrasul de cont al Trezoreriei Orastie cu o zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor; 2) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original; 3) ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.

Garantie de buna executie Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui: 1) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. 2) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)   Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire 

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: Declaratie privind eligibilitatea Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta nr. 34/2006 Autoritatea contractanta va exclude operatorii care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din ordonanta. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind impozitele si taxele locale – emis de Consiliul Local Serviciul Public Impozite si Taxe Locale;Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice;Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Declaratie privind calitatea de participant la procedura Cazier judiciar al companiei Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: Risteiu Emil Ioan - primar Kaluza Francisc – viceprimar Jeler Maria - contabil, persoanele care aproba bugetul aferent AC,necesar finantarii contractelor de achizitie publica (inclusiv consilierii locali), se va vizualiza site-ul www.bacia.ro (actualizat si dupa alegerile locale din 10.06.2012) Comisia de licitatie: -Stef Ioan -Presedinte -Goanta Lia-membru -Diaconu Corina-membru Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate

Capacitatea economica si financiara

Descriere: Informatii privind situatia economica si financiara,Cifra de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani Valoarea minima a cifrei de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani solicitata a fi indeplinita de catre ofertanti trebuie sa fie de cel putin 3.571.840 lei.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Experienta similara pentru proiectare,Informatii privind experienta similara servicii de proiectare,Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie sa indeplineasca un nivel minim al valorii serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani, astfel: Un (1) contract similar (inclus in lista principalelor servicii prestate) a carui valoare sa fie cel putin egala cu 25.000 lei fara TVA,Experienta similara pentru executie,Declaratie privind lista principalelor lucrari executate executate in ultimii 5 ani.,Pentru a fi considerat calificat, ofertantul trebuie sa confirme executarea in ultimii 5 ani, in calitate de contractant sau subcontractant, a unui contract (inclus in lista principalelor lucrari executate) de aceeasi natura si complexitate cu cea a contractului ce urmeaza a fi atribuit si a carui valoare sa fie de cel putin egala sau mai mare cu 1.760.000 lei fara TVA.,Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, laboratoare, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari,Detinerea de utilaje/instalatii echipamentele tehnice/laboratoare necesare pentru indeplinirea contractului:- repartizor mixturi asfaltice – 1 buc. - autogreder – 1 buc. - excavator – 1 buc. - buldozer – 1 buc. - compactor static (rulou) – 1 buc. - compactor static autopropulsat pe pneuri – 1 buc. - autocisterna – 1 buc. - autobasculanta – 2 buc. - autobetoniera – 1 buc.,Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere,Lista cu personalul tehnic de specialitate propus pentru executia lucrarilor ce fac obiectul contractului.,Sef santier (inginer, absolvent al Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, cu diploma de inginer / licenta), cu experienta pe o pozitie similara in minim 1 contract similar.,Responsabil tehnic cu executia cu autorizatia valabila la data limita de depunere a ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului, cu experienta pe o pozitie similara in minim 1 contract similar.,Responsabil tehnic cu calitatea cu experienta pe o pozitie similara in minim 1 contract similar.,Inginer proiectare, absolvent de invatamant superior de lunga durata in domeniul ce face obiectul contractului, cu experienta pe o pozitie similara in minim 1 contract similar.,Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze,Informatii privind asocierea ISO 9001 sau echivalent,ISO 14001 sau echivalentSECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)   Procedura

IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2)   Criterii de atribuire

IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)   Informatii administrative

IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

din SEAP

IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: -

IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 08.06.2012 10:00

IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: 12.06.2012 10:00

IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: -SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)   Mod de finantare

VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare

Pagina accesata de 85 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z