Licitatie Publica - Amenajare zona turistica Poiana Brasov - Extindere capacitate parcare si constructie terminal transport public in Poiana Brasov - zona Poiana Mica

LICITATIE EXPIRATA

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL BRASOV

Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Horga Liliana, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: Lidia Bulgarea, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro, Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

?Amenajare zona turistica Poiana Brasov - Extindere capacitate parcare si constructie terminal transport public in Poiana Brasov ? zona Poiana Mica?

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de executare: Brasov- Poiana Brasov-zona Poiana Mica

Codul NUTS: RO122 - Brasov

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

VALOARAE PROCENTULUI DE DIVERSE SI NEPREVAZUTE ESTE DE 1.966.132 LEI FARA fara TVA.Amenajare zona turistica Poiana Brasov - Extindere capacitate parcare si constructie terminal transport public in Poiana Brasov ? zona Poiana Mica

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45213312-3 - Lucrari de constructii de parcari cu etaje (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Amenajare zona turistica Poiana Brasov - Extindere capacitate parcare si constructie terminal transport public in Poiana Brasov ? zona Poiana Mica

Valoarea estimata fara TVA: 24, 474, 656RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

16 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate

Valoarea garantiei de participare este de 450.170 LEI, (225.085 LEI pentru IMM-prin completarea Formularuluidin sectiunea Formulare). Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006? Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Termenul de valabilitate al garantiei de participareeste de minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si Decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cuvaloarea estimata a contractului o suma calculata conform art.278^1 litera d) din OUG nr.34/2006 actualizata(9929, 15lei).Pentru constituirea garantiei de participare data de echivalenta leu/alta valuta este data publicarii anuntului de participare in SEAP. 10% din valoarea contractului fara TVA(5% daca executantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii 346/2004 categoria IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

finantare nerambursabila in cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Domeniul de interventie 1.1 Sub-domeniul ?Poli de crestere?.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si

prezentarea Formularului 1;

- Declaratie privind eligibilitatea - completarea si prezentarea Formularului 1.a;

- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, din luna

anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, din lunaanterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati ofertanti asociati/ subcontractanti/terti sustinatori conform art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 2.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/ 2010 - completarea si prezentarea

Formularului 3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formularPersoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:

George ScripcaruPrimarLiliana HorgaDirector executiv adjunct Directia TehnicaAttila Radnoti Director executiv Directia TehnicaLidia BulgareaSef Serviciu Investitii

Ramona MandreaServiciul InvestitiiIsabella Marasescu Sef Serviciu Achizitii Publice, Claudia RaduSef Serviciu Financiar Contabilitate, Alice DuduServiciul Achizitii PubliceDana RotbasanServiciul ContabilitateValeria MavrodinSef Birou ContenciosAnda Maria Zamora Biroul ContenciosMarilena PetcuServiciul Achizitii PubliceDaria SavinServiciul InvestitiiMihaela Delia Gal Serviciul Investitii -prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- din care sa reiasa obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achizitie, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , cuprinzand informatii valabile/reale ladata limita de depunere a ofertei;Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate, a documentului Certificat constatator in original /

copie legalizata.-prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul

- Formularul 4).In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Persoane juridice/fizice straine: - prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in

original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie ca cifra de afaceri globala pe ultimii

3 ani (2010, 2011, 2012) este de minim 22.000.000 lei, fara TVA pentru a demonstra capacitatea financiara de sustinere a lucrarilor care vor fi executate. Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv: 2010:1 euro=4, 2099 lei; 2011:1 euro=4, 2379 lei;2012 1 1euro = 4, 4560 lei;

Conform art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 , IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri , de garantia de participare si de garantia de buna executie.Operatorul va depune ce documente considerain sustinerea indeplinirii cerintei.

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana , atunci aceasta are obligataia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm , incheiat in forma autentica , al persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Prezentarea Fisei de informatii generale-Formularul 5 din sectiunea Formulare.Operatorul va depune ce documente considerain sustinerea indeplinirii cerintei.Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta angajament de sustinere financiara se completeaza formularul 19;

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, ( formular 6 din sectiunea Formulare)

-Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si

ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;se prezinta formularul 8 din sectiunea Formulare.

-Informatii referitoare la personalul de conducere (formular 9 din sectiunea

Formulare)

Lista cu personalul angajat de ofertant/de care ofertantul poate dispune in derularea contractului:

-1 RTE, -1 Sef de santier (inginer constructii civile), - 1 responsabil asigurarea calitatii AQ, - 1 responsabil in materie de securitate si sanatate- personal autorizat ANRE pentru lucrari electrice, - 1 inginer instalatii

Se vor prezenta copii ale documentelor de absolvire si/sau

specializare/atestare/autorizare in domeniile impuse si se vor prezenta CV-uri ale personalului minim de specialitate

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Inainte de semnarea contractului ofertantul castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta , in copie. Pe parcursul derularii contractului ofertantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea propunerii tehnice sau financiare.

Ofertantul trebuie sa demonstreze o experienta similara, in domeniul obiectului contractului prin prezentarea a maxim 2 (doua) contracte/certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari , care sa confirme

executarea unor lucrari similare de o valoare minima impusa de 22.000.000 lei fara T.V.A.

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionalainvocand sustinerea acordata de catre o alta persoana , atunci aceasta are obligataia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm , incheiat in forma autentica , al persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehniceinvocate.

-Respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria

9000/echivalent, prezentarea certificatului certificatului SR EN ISO 9001 sau

echivalent

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Se va completa formularul 6 din sectiunea FormulareSe va completa formularul 8 din sectiunea FormulareSe va completa formularul 9 din sectiunea FormulareSe va completa formularuldin sectiunea Formulare Se vor prezenta copii ale documentelor de absolvire si/sauspecializare/atestare/autorizare in domeniile impuse si se vor prezenta CV-uri ale personalului minim de specialitate. In cazuldepunerii unei oferte comune, cerintele minime se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilorSe va completa Formularul 11 din Sectiunea Formulare.Prezentarea de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionalava prezenta angajament de sustinere financiara- se completeaza formularele 20, 21, 22, 23-prezentarea certificatului care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO dinseria9001/document echivalent, in copie. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acestdocument.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2013 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

04.04.2013 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 04.04.2013 12:00

Locul: Primaria Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr.8 Brasov cam.123

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Membri comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - , ,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul ?Poli de crestere?.

Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR

VI.3) Alte informatii

Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate si vor contine in mod obligatoriu un opis pt. fiecare dosar in care se va mentiona cu exactitate la ce pagina se regaseste fiecare document. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizaredocumente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/ shellsafe-verify

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov

Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, Fax: +40 268473001

Pagina accesata de 193 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z