Licitatie Publica - Consolidare DN 11B km 20+000 - 22+500

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Consolidare DN 11B km 20+000 - 22+500

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: licitatii@andnet.ro, Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala: Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1, Et 6, Camera 10, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Nicoleta Muraru, Email: licitatii@drdpbv.ro, Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala: Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1, Et 6, Camera 10, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Nicoleta Muraru, Email: licitatii@drdpbv.ro, Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Adresa postala: Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1, Et 6, Camera 10, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 268547688, In atentia: Ing. Nicoleta Muraru, Email: licitatii@drdpbv.ro, Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Consolidare DN 11B km 20+000 - 22+500
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN 11B km 20+000 - 22+500
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare DN 11B km 20+000 - 22+500
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Consolidare DN 11 B km 20+000 - 22+500?
Lungimea traseului are 2, 5 km
DN 11B este un drum national secundar din Romania, care face legatura intre Targu Secuiesc si localitatea Cozmeni din judetul Harghita.
Se propun a se executa urmatoarele lucrari: - Lucrari de consolidare;
- Colectarea si evacuarea apelor;
- Podete;
- Lucrari de drum.
Valoarea estimata fara TVA: 16, 888, 154RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Autoritatea Contractanta solicita garantie de participare eliberata in numele ofertantului, in cuantum de 300.000, 00 lei emisa de catre o societate bancara/societate de asigurari autorizata.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare poate fi constituita: fie prin virament bancar in contul DRDP Brasov deschis la BCR Brasov cu numarul: RO 35 RNCB 0053 0485 9631 0001 LEI, (in acest caz, Ordinul de plata, cu viza bancii emitente, va fi prezentat in original, intr-un plic sigilat exterior atasat pachetului ce contine oferta), fie prin instrument de garantare care se prezinta in original, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia de atribuire, precum si in conformitate cu modelul prezentat in Capitolul 3 ?Formulare? ? ?Formularul nr. 23 Garantia de Participare?.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Conform art. 278 indice 1 din OUG 34/2006, contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC i se va retine suma de: 9.248, 82 lei. Of decl castigator va pune la disp AC o gar de buna executie a contr in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata fara TVA.Gar de buna executie se va prezenta AC in termen de 7 zile de la semnarea contractului si se poate constitui: fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o banca/soc de asigurari, care devine anexa la contract.Scris de gar de buna executie se prezinta in original, conform F34, fie in cazul in care partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului. In acest caz executantul are obligatia de a deschide un cont, la dispozitia achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 7 zile de la semnarea prezentului contract. Executantul are obligatia de a depune in contul astfel deschis o suma initiala in cota de 0, 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BEI II si Bugetul Statului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare: 1. Situatia personala a ofertantului
2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
3. Capacitatea economica si financiara
4. Capacitatea tehnica
5. Capacitatea profesionala
6. Standardele de Asigurare a Calitatii
7. Standardele de protectie a mediului.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 3 din Capitolul 3 "Formulare" al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 3 din Capitolul 3 "Formulare" al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Formularul nr. 4 din Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.In cazul in care ofertantul plasat pe primul loc a prezentat Certificatul/ documentele edificatoare in copie conforma cu originalul, autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul Constatator in original/copie legalizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Nota 3: Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic.Nota 4: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 5: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre.Nota 6: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 7: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 4 din Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c¹), d).ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica.c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul 2, din Capitolul 3 "Formulare" al Documentatiei de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr. 1 din Capitolul 3 "Formulare" al Documentatiei de Atribuire).? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt: Director Regional Ing. Adriana Nicula; Director Economic Ec. Mihaela Barbieru; Director Adjunct IntretinereIng. Dumitru Pop; Sef Dep. Juridic, Achizitii Terenuri Cons.Jur. Maria Veres; Sef Dep. Achizitii Publice, Administrativ Ing. Odeta Moldovanu; Sef Serviciu Licitatii Ing. Nicoleta Muraru; Sef Serviciu Lucrari cu Finantari Externe Ing. Voichita Birta.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitate de exercitare a activitatii profesionaleModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care ofertantul plasat pe primul loc a prezentat Certificatul Constatator in copie conforma cu originalul, autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul Constatator in original/copie legalizata.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei (3) aniOfertantul va prezenta Formularul nr. 5 din Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri?.
In cazul unei asocieri se va prezenta si Anexa Formularului nr. 5 completata in numele operatorului economic si semnata de catre reprezentantul legal al acestuia.
Cerinta nr.2Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, lichiditati, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in valoare de minim 2.500.000 Lei sau echivalent, pentru o perioada de 2 luni.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 7 din Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire ?Scrisoare de Recomandare?, prezentata in original.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani(iulie 2007 ? pana la data depunerii ofertelor) cel putin (un) 1 contract de executie lucrari similare cu cele supuse prezentei proceduri, respectiv lucrari de reabilitare/modernizare/largire /consolidare, inclusiv poduri/pasaje/podete si lucrari de colectare si scurgere ape, pe drumuri nationale in care participarea ofertantului la acesta sa fi fost in valoare de minim 8.444.000 lei fara TVA.
Cerinta nr. 1 - continuare
Ofertantul va prezenta:
- F10semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al Beneficiarului.
Acest F se poate prezenta si in alta forma decat cea solicitata cu conditia ca respectivul/e formular/e sa contina toate elementele/info cerute de catre AC in continutul F10 si sa fie semnat/e si stampilat/e de catre Beneficiar.
- copii dupa partile relevante ale contractului (lor) respectiv (e) (partile semnatare, durata contractului, valoarea, garantii si semnaturi), semnat si stampilat de catre ofertant, pe propria raspundere, pe fiecare pagina cu mentiunea ?conform cu originalul?;
- copia procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat si stampilat de catre ofertant, pe propria raspundere, pe fiecare pagina cu mentiunea ?conform cu originalul?
-copie dupa Recomandare sau Document constatator emis de beneficiar, in conf cu prevederile art. 97ind1 din cadrul H.G. 925/2006, cu modif si compl ulterioare (inclusiv HG 834/2009)
Cerinta nr. 2
Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani.
In acest sens, ofertantul va prezenta Formularul nr. 9 si anexa Formularului nr.9 ?Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani? din Capitolul 3, Formulare, al Documentatiei de Atribuire.Atentie: Anexa la acest formular va include si contractele similare aflate in derulare.
Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotare (sau are drept de folosinta) urmatoarele utilaje, instalatii, echipamente tehnice minime necesare pentru indeplinirea contractului in termenul stabilit, conform cerintelor din caietul de sarcini, si anume:
- Statii de asfalt de capacitate min. 60-80 to/h - 1 buc.;
- Statii de betoane de capacitate min. 40 mc/h - 1 buc.;
- Buldozere de capacitate 80-150CP - 1 buc.;
- Compactoare terasamente de capacitate 8-12 to - 2 buc.;
- Excavatoare de capacitate 0.5-2 mc/cupa - 2 buc.;
- Autogreder de capacitate 80 CP - 1 buc.;
- Repartizatoare de asfalt de capacitate 2.5-4.5 m - 1 buc.;
- Compactoare asfalt de capacitate 10-12 to - 1 buc.;
- Autobetoniere de capacitate = 5 mc - 1 buc.;
- Mijloace de transport de capacitate 16-30 to - 4 buc.;
- Instalatie de forat coloane Ø 1080 mm - 1 buc.;
- Instalatie de forat micropiloti Ø 165mm - 1 buc.;
- Laborator autorizat minim gradul II - 1 buc.
Cerinta nr. 3 - continuare
In acest sens Ofertantii vor prezenta F12 si Anexa F12 (Se va corela cu cerintele caietului de sarcini).
Pentru indeplinirea acestui criteriu, ofertantul trebuie sa prezinte documente justificative edificatoare prin care sa demonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta sau prezentarea unor angajamente privind punerea la dispozitie pe intreaga durata de implementare a contractului cat si capacitatea si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor/echipamentelor/instalatiilor.
Pentru toate utilajele din dotarea proprie sau inchiriate se vor prezenta rapoartele de inspectie, valabile la data deschiderii ofertelor.
Ofertantii vor prezenta copii dupa contractele de inchiriere a autovehiculelor, (pentru cazul in care nu sunt in proprietatea prestatorului) si/sau dupa angajamentele privind punerea la dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice solicitate, cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Ofertantul va prezenta F13.
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (iunie 2009-pana la data deschiderii ofertelor).
Ofertantul va prezenta
-Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimi 3 ani, ofertantul va prezenta Formularul nr.14 din Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de atribuire.
Nota: Aceasta declaratie nu se refera la personalul responsabil pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 5
Personal minim solicit:
Un Coordonator de ProiectCerinte: Studii: - licentiat al unei Facultati de Constructii - Drumuri si Poduri
Experienta profesionala generala :
-minim 5 (cinci) ani experienta profesionala in domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres, drumuri judetene) in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare de lucrari de constructii si/sau management de proiect/contract si/sau proiectare.
Experienta profesionala specifica:
- cu experienta profesionala in calitate de Coordonator de Proiect sau in pozitii similare care sunt: Director Proiect/ Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/ Adjunct Manager Proiect in contracte executie lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau de largire si/sau consolidari aferente DN si/sau drumurilor expres si/sau autostrazi, dovedita prin participarea la cel putin 1 proiect similar;
Cerinta nr. 5 - continuare
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 15 ?Lista personalului cheie? si Anexa la Formularul nr. 15 din Capitolul 3 ?Formulare?, al Documentatiei de atribuire (lista se va corela cu cerintele din caietul de sarcini).1.Formularul nr. 16 ?Curriculum vitae? pentru expertul cheie propus;
Formularul nr. 16 ?Curriculum vitae? trebuie sa cuprinda cel putin experienta relevanta pentru obiectul contractului.
Expertii cheie sunt direct responsabili cu executarea contractului si reprezinta minimum obligatoriu.2.Copii lizibile conforme cu originalul dupa diplomele
obtinute /atestatelor/autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae.3.Formularul nr. 17 ?Declaratie de disponibilitate? pentru expertul cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire. Formularul nr. 17 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.
Cerinta nr. 6
Personal minim solicit:
Un responsabil tehnic cu executia - categoria drumuri
- cu atestat in domeniul drumurilor publice.
Cerinta nr. 6 - continuare
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 15 ?Lista personalului cheie? si Anexa la Formularul nr. 15 din Capitolul 3 ?Formulare?, al Documentatiei de atribuire (lista se va corela cu cerintele din caietul de sarcini).1.Formularul nr. 16 ?Curriculum vitae? pentru expertul cheie propus;
Formularul nr. 16 ?Curriculum vitae? trebuie sa cuprinda cel putin experienta relevanta pentru obiectul contractului.
Expertii cheie sunt direct responsabili cu executarea contractului si reprezinta minimum obligatoriu.2.Copii lizibile conforme cu originalul dupa diplomele
obtinute /atestatelor/autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae.3.Formularul nr. 17 ?Declaratie de disponibilitate? pentru expertul cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire. Formularul nr. 17 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.
Cerinta nr. 7
Personal minim solicit:
Persoana responsabila cu asigurarea calitatiiStudii: Licentiat al unei Facultati de Constructii;
- cu decizie de numire
Cerinta nr. 7 - continuare
Ofertantul va prezenta F15 si Anexa la F15(lista se va corela cu cerintele din caietul de sarcini).
1.Formularul nr. 16 ?Curriculum vitae? pentru expertul cheie propus, completat in conformitate cu modelul prezentat in Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de atribuire.
Formularul nr. 16 ?Curriculum vitae? trebuie sa cuprinda cel putin experienta relevanta pentru obiectul contractului.
Expertii cheie sunt direct responsabili cu executarea contractului si reprezinta minimum obligatoriu.2.Copii lizibile conforme cu originalul dupa diplomele
obtinute /atestatelor/autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae.3.Formularul nr. 17 ?Declaratie de disponibilitate? pentru expertul cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire. Formularul nr. 17 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.
Cerinta nr. 8
Personal minim solicit:
Un responsabil SSM
Ofertantul va prezenta F15 si Anexa F15 (lista se va corela cu cerintele din caietul de sarcini).F16 pentru expertul cheie propus, completat in conformitate cu modelul prezentat in Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de atribuire.
F16 trebuie sa cuprinda cel putin experienta relevanta pentru obiectul contractului.
Expertii cheie sunt direct responsabili cu executarea contractului si reprezinta minimum obligatoriu.2.Copii lizibile conforme cu originalul dupa diplomele
obtinute /atestatelor/autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae.3.Formularul nr. 17 ?Declaratie de disponibilitate? pentru expertul cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire. Formularul nr. 17 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.
Cerinta nr. 9Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze.
Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 18 ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora? si Anexa la formular 18 completata, semnata si stampilata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Capitolul 3 "Formulare" al Documentatiei de atribuire, in cazul subcontractarii unei parti din contract.
Cerinta nr. 9 - continuare
Subcontractorul/rii va/vor prezenta F1Nota 1: In conditiile in care oferantul nu va subcontracta o parte din acest contract, acesta are totusi obligatia de a prezenta F18mentionandu-se in anexa aferenta acestuia ?Nu este cazul?.Nota 2: Cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
Cerinta nr. 10
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Formularul nr. 19 ?Informatii privind asocierea? din Capitolul 3 "Formulare? al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Formularul nr. 20 ?Acordul de Asociere? din Capitolul 3 ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Nota 1: In conditiile in care ofertantul este contractant unic
acesta are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 19 si
Formularul nr. 20 mentionandu-se ?Nu este cazul?.Nota 2: In cazul in care oferta comuna este declarata
castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modif si compl ulterioare
Cerinta nr.1
Certificat ISO 9001 sau echivalente
Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in domeniul de activitate supus prezentei proceduri si in termen de valabilitate mentionat de emitent, in copii conforme cu originalul.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr.2
Certificat ISO 14001 sau echivalente
Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme
independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in domeniul de activitate supus prezentei proceduri si in termen de valabilitate mentionat de emitent, in copii conforme cu originalul.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat
privind respectarea standardelor de mediu, asa cum este
solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al respectarii standardelor de mediu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2012 11:00
Locul: DRDP Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu, nr 13, Bl C2, Sc 1, Et 6, camera 13
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Sursa de finantare BEI II si Bugetul Statului.AC are dreptul de a exclude un ofertant din procedura doar in situatia in care a fost pronuntat falimentul de catre o instanta judecatoreasca. Modul de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe locul I: Nota: In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Constestatiile pot fi depuse in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR SA - DRDP Brasov - Departamentul Juridic, Achizitii Terenuri
Adresa postala: Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1, ,Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Tel. +40 268547688, Email: juridic@drdpbv.ro, Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro

Pagina accesata de 164 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z