Licitatie Publica - Executie "Amenajare zona turistica Poiana Brasov -Amenajare spatii de agrement si divertisment"

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Executie "Amenajare zona turistica Poiana Brasov -Amenajare spatii de agrement si divertisment"

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Isabella Marasescu, Tel. +40 268416550/128/232, In atentia: Cecilia Doiciu, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, licitdp@brasovcity.ro, licitdt@brasovcity.ro, Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie "Amenajare zona turistica Poiana Brasov -Amenajare spatii de agrement si divertisment"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Brasov - Poiana Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie "Amenajare zona turistica Poiana Brasov -Amenajare spatii de agrement si divertisment" in Poiana Brasov
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Amenajare zona turistica Poiana Brasov -Amenajare spatii de agrement si divertisment in Poiana Brasov
-Executia lucrarilor de constructii si instalatii-deviere retea canalizare si apa ? strada Valea Draga ? Poiana Brasov;
-constructii civile (sapatura fundatie, structura rezistenta, zidarii, compartimentari pentru toate functiunile prevazute in proiectul tehnic, finisaje interioare si exterioare, tamplarii interioare si exterioare, etc.);
-amenajari exterioare;
-instalatii interioare (sanitare, termice, electrice, ventilatii, desfumare, detectie PSI, supraveghere video, sistem sonorizare , etc);
-bransamente utilitati (apa-canal, gaze naturale, curent electric)
Valoarea estimata fara TVA: 30, 108, 990RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 602.179 lei. Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006?Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si Decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art.278^1litera d) din OUG nr.34/2006 actualizata(10.570, 89 lei). 10% din valoarea contractului fara TVA(5% in cazul IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie seconstituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexala contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturipartiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statuluidin cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catrecontractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis estepurtator de dobanda in favoarea contractantului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala- POR2007-2013 AXA PRIORITARA 1 SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE A ORASELOR POLI URBANI DE CRESTERE 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006)-completarea si prezentarea Formularului 1; -Declaratie privind eligibilitatea-completarea si prezentarea Formularului 1.a
-Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; -Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art.69^1 din OUG 34/2006.
- completarea si prezentarea Formularului 2.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante : -Primar George Scripcaru
-Viceprimar: Adrian Gabor
-Secretar Nicolae Paraschiv-Administrator: Miklos Sandor Gantz
-Director Executiv Directia Tehnica: Attila Radnoti
-Director Executiv Adjunct Directia Tehnica: LilianaHorga-Director Directia Economica-Marilena Tudorache
-Director Directia Relatii Externe Evenimente si Cultura : Cecilia Doiciu
-Sef Serviciu Investitii: Lidia Bulgarea
-Sef Serviciu Achizitii Publice Isabella Marasescu -Sef Birou contencios- Valeria Mavrodin- Directia Tehnica consilier : Ramona Mandrea.consilieri locali: 2.HATHAZI LADISLAU3.TARBA MIHAIL4.KRAILA VASILE5.TOP FERGHETE CARMEN-FLORIANA6.CHIRICHES ANDREI-CRIPRIAN7.OPRICA FLORENTIN-ADRIAN8.IONESCU LUCIAN9.SERENDAN TRAIAN CORNEL MIHAI10. MIHAI COSTEL11. RATA IONEL-MIRCEA12. MANOLACHE STELIAN13. CHICIUDEAN TEODOR14. FELEGEAN ELENA-DANIELA15. TANASE GHEORGHE16. JICA RADU17. IONESCU MANIELA-CARMEN18. ATOMEI ADRIAN19. URSE GABRIELA20. DAVID MIHAI CIPRIAN21. RAHOTA DRAGOS IULIAN22. GHIRDA MIHAI-IOAN23. GURGU MINERVA24. LUPU LIVIU25. GABOR IMRE
26. SZENTE LADISLAU-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/ 2010-completarea si prezentarea Formularului 3. Persoane juridice/fizice romane:
-prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- din care sa reiasa obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achizitie, emis cu maxim 30 de zileinainte de data limita de depunere pentru a fivalabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
-prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul - Formularul 4).
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Persoane juridice/fizice straine:
- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca ciframedie de afaceripe ultimii 3 ani este de minim 30.000.000 lei, pentru a demonstra capacitatea financiara de sustinere a lucrarilor care vor fi executate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
-Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si
ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
-Informatii referitoare la personalul de conducere
-Declaratia si Lista privind utilaje, instalatiile, echipamente tehnice de care
dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
-Lista cu personalul angajat de ofertant/de care ofertantul poate dispune in derularea contractului-Personalul tehnic de specialitate de care dispune
ofertantul, cerinte minime: -1 RTE (Responsabil tehnic cu executia); Sef santier-inginer constructii civile; 1 Responsabil asigurarea calitatii AQ(CQ); 1 coordonator in materie de securitate si sanatate conform HG
300/2006, actualizata privind cerintele minime se securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;personal autorizat ANRE prntru lucrari in domeniul gazelor naturale si energiei electrice ;1 inginer instalatii electrice si instalatii tehnico edilitare, 1 inginer drumuri. Se prezinta copii ale documentelor de absolvire si/sau specializare/atestare/autorizare in domeniile impuse si se vor prezenta CV-uri ale personalului minim de specialitate.
Ofertantul trebuie sa demonstreze o experienta similara, in domeniul obiectului contractului prin prezentarea a maxim 2 (doua) contracte (parti relevante din contract/document/proces verbal de receptie) care sa confirme executarea unor lucrari similare de o valoare minima impusa de 30.000.000lei fara T.V.A.
-Respectarea standardelor de protectia mediului SR EN ISO din seria
14001/echivalent, prezentarea certificatului certificatului SR EN ISO 14001 sau echivalent
-Respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria
9000/echivalent, prezentarea certificatului certificatului SR EN ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2012 11:00
Locul: Primaria Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia, ofertantii si/sau reprezentantii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala- POR2007-2013 AXA PRIORITARA 1 SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE A ORASELOR POLI URBANI DE CRESTERE 1.1 -Planuri integrate de dezvoltare urbana;
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa).Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Daca se constata caofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate si vor contine in mod obligatoriu un opis pt. fiecare dosar in care se va mentiona cu exactitate la ce pagina se regasestefiecare document. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizare documente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro, Fax: +40 268473001

Pagina accesata de 141 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z