Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in Tecuci si Targu Bujor, inclusiv reabilitarea puturilor Galati

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in Tecuci si Targu Bujor, inclusiv reabilitarea puturilor Galati

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: APA CANAL S.A. GALATI Adresa postala: STR. C. BRANCOVEANU NR. 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Punct(e) de contact: SC Apa Canal SA Galati, Tel. +40 236473380, In atentia: GELU STAN- Director General, Email: achizitii@apa-canal.ro, Fax: +40 236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Autoritate contractanta cu activitate relevanta Activitate (activitati) - Ap? Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzatain Tecuci si Targu Bujor, inclusiv reabilitarea puturilor Galati II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Lucrari Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta Locul principal de executare: Judetul Vrancea - com. Vulturu, com. Suraia, Judetul Galati - com. Umbraresti, Ivesti, Liesti, orasele: Tecuci, Targu Bujor (inclusiv sat Umbraresti), com. Cosmesti Codul NUTS: RO224 - Galati II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.1.4) Informatii privind acordul-cadru II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Executie lucrari de reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare, puturi, proiectare si executie bransamente, racorduri, Gospodarii de apa, statii pompare apa potabila si apa uzata, etc., intocmire documentatie pentru obtinere autorizatii. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2) 45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2) 45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2) 45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2) 71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Da II.1.8) Impartire in loturi Nu II.1.9) Vor fi acceptate variante Nu II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Executie lucrari de reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare, construire statii pompare apa uzata, construire/reabilitare statii pompare apa potabila, construire/reabilitare puturi, intocmire documentatie tehnica, obtinere avize, autorizatii.Lucrari fronturi captare- Reabilitare 85 puturi apartinand fronturilor de captare Salcia-Liesti si Vadu RoscaSistem alimentare cu apa Targu Bujor: - Reabilitare 5 puturi apartinand frontului captare Targu Bujor- Inlocuire conducta aductiune, L = 1.777 m- Reabilitare statie de clorare- Reabilitare rezervoare inmagazinare apa 2 x 750 mc, 1x 500 mc- Reabilitare statie de pompare apa in Umbraresti- Reabilitare retele de distributie apa potabila, L = 1.037m- Extindere retele de apa potabila, L = 20.976 m- Sistem alimentare apa SCADA-Targu BujorSistem alimentare cu apa Tecuci: - Reabilitare 26 puturi apartinand frontului captare Cosmesti- Reabilitare 10 puturi apartinand frontului captare Rotunda- Reabilitare statie clorare- Reabilitare statie pompare apa Cosmesti- Constructie statie pompare apa potabila Cernicari- Extindere statie de pompare apa potabila N. Balcescu- Reabilitare retele apa potabila, L = 613 m- Extindere retele de apa potabila, L = 32.230 m- Sistem alimentare apa SCADASistem de canalizare Targu Bujor- Extinderea retelei de canalizare cu 33.566 m inclusiv conductele de refulare de la statiile de pompare- Constructia a 9 statii de pompare apa uzata- Sistem SCADASistem de canalizare Tecuci- Extinderea retelei de canalizare cu 58.321 m inclusiv conductele de refulare de la statiile de pompare- Constructia a 9 statii de pompare apa uzata- Sistem SCADAProiectare bransamente apa, racorduri canalizare, Gospodarii de apa, statii pompare apa potabila, statii pompare apa uzata, subtraversari si supratraversari, etc. in conformitate cu caietul de sarcini, vol. 3, 4, 5 si 6 si intocmire documentatie tehnica pentru obtinere autorizatii. Valoarea estimata fara TVA: 82, 809, 644RON II.2.2) Optiuni Nu II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 29 luni incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) Conditii referitoare la contract III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 1.062.625 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. (Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. ( Formular nr.2) III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Fonduri de Coeziune- 76, 46%, Co-finantare (Buget de stat, bugete locale, imprumut autoritatea contractanta)-23, 54% III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.2) Conditii de participare III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1.Decl.priv.neincadr.in prev.art.180 Cond.calif: Ofert. nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hot. def. si irev., pentru frauda, coruptie, spalare de bani, active.criminale.Mod indepl.: Decl. pe proprie rasp.(complet.Form. nr.4)/Cazier judic.al operat.ec./Cazier judic.al administr./direct.gen.2.Decl. priv.neincadr. in prev art. 181 din OUG Cond. calif.: aut contr nu va calif. ofertantul care inregistr. datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)?docum. Prez. trebuie sa ateste indeplin. obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru pers. jurid. romane docum. se prezinta in orig., copie legal.sau copie conf. cu orig. iar pentru pers. jur. straine docum. se prezinta in orig. sau copie conf. cu orig. si vor fi insotite de trad. autorizata si legal.Mod indepl: Decl. pe propr. rasp. (compl.Form.nr.4 )3 Decl "Certif. de part. la licitatie cu oferta independ" Docum.de confirm.: Declaratie pe proprie raspundere (complet. Form nr.5) 4.Decl. priv.neincadr. in sit. Prev. la art.691Docum de confirm.: Decl.pe proprie raspund.(complet.Form nr.6)Pentru aceasta declar., pers. ce detin functii de decizie in cadrul aut.contract. in ceea ce priveste org., derularea si finaliz.procedurii de atrib. in sensul art. mentionat sunt urmatoarele: Gelu Stan-DirGen, Nita Podaru-DirTehnProd, Elena Andresan-DirEc, Carmen Condurache-SefDIP;Comis evaluare: Presed-Florin Popa;membri: Camelia Sgrumala, Violeta Cazan, Florentina Tache, Aurel Condurache;membru rezerva - Mihaela Georgescu. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.Pentru persoanele juridice straine Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) - Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului in suma de 82.809.644 lei (se va completa de autoritatea contractanta in functie de valoarea estimata a contractului) Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente. Cerinta nr. 2 Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim , 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 14.600.000 RON Modalitatea de indeplinire Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 14.600.000 RON si pentru o perioada de 3 luni In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6. III.2.3) Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1.Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele (se va selecta dupa caz): Ofertantul trebuie sa fi executat; - cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 91 km de retele de canal - cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin.56 km de retele de apa si /sau aductiuni de apa . Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: - copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. CONT.1-Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; - procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. Cerinta nr. 1 Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. Cerinta nr. 2 Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul. III.2.4) Contracte rezervate Nu III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta DA 004/2012 IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Da Alte publicari anterioare Numarul anuntului in JO: 2012/S39-063514din25.02.2012 IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2012 15:00 Documente de plata: NU IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 08.10.2012 10:00 IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 08.10.2012 11:00 Locul: SC Apa Canal SA Galati, str.Constantin Brancoveanu nr.2 Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul este periodic Nu VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu VI.3) Alte informatii Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pretul Contractului nu include lucrari?diverse si neprevazute?.Durata contract: 29 luni din care executie-17 luni si perioada de notificare defecte-12 luni.Se recomanda potentialilor ofertanti sa inspecteze locatia proiectului pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Autoritatea contractanta va planifica o singura vizita a amplasamentului in primele 4 saptamani dupa data publicarii anuntului de participare. Participantii la vizitarea amplasamentului isi vor asigura mijloacele de transport necesare efectuarii vizitei.Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante in scris.Ofertantii care decid sa nu participe la vizitarea amplasamentului isi asuma pe deplin faptul ca inteleg toate cerintele din Documentatia de Atribuire si ca vor pregati si inainta o oferta care sa raspunda in totalitate cerintelor specificate in Documentatia de Atribuire.Prevederi pt.cap.III.2: Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Pentru documentele exprimate in alte monede decat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.Pentru 2012, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna anterioara lunii in care este datat si semnat documentul. VI.4) Cai de atac VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro Organism competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Conform Cap. IX din O.U.G. 34/2006. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006. VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac S.C.Apa Canal S.A.Galati- Dep.Juridic Adresa postala: Str.C.Brancoveanu nr.2, Galati, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Tel. +40 236473380, Email: office@apa-canal.ro, Fax: +40 236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro

Pagina accesata de 404 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici
ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z