Licitatie Publica - Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi - partea I

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi - partea I

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Birou UIP, Tel. +40 232215410, In atentia: ing. Ion Mihailescu - Manager de Proiect, Email: ioan.mihailescu@apavital.ro, Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. APAVITAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Registratura unitatii, Tel. +40 332413269, In atentia: Ion Mihailescu, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni apartinand unei unitati teritorial-administrative, care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatea locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi - partea I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Valea Adanca, Chicerea, Tomesti, Vladiceni, Ciurea, Dancu, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea sistemului de canalizare in zona limitrofa orasului Iasi - partea I
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extinderea sistemului de canalizare cu o lungime totala de circa 24 km, proiectarea detaliilor de executie si proiectarea in vederea construirii/reabilitarii a 6 statii de pompare apa uzata si a conductelor de refulare aferente lor (statii de pompare ape uzate noi: SPAU1, Chicerea SPAU2 Tomesti si SPAU3 Tomesti; statii de pompare ape uzate reabilitate: SPAU Tomesti, SPAU Ciurea si SPAU Dancu)
Valoarea estimata fara TVA: 25, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 250.000 lei. Forma de constituire a gar. de part. care va fi acceptata : -virament bancar : cont RO81ABNA2400264100189525 deschis la RBS Bank Iasi -instrument de garantare emis in conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara-Formularul4) ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original;
-ordin de plata sau fila CEC cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Gar. de part. va fi prezentata doar in original cel mai tarziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor. In cazul in care un operator economic depune contestatie la CNSC, iar contestatia este respinsa, aut.contr. va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 10.059, 99 lei, in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de const. a gar. de buna executie: -orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (scrisoare de gar. bancara) sau de o soc. de asigurari, in favoarea aut. contr. S.C.APAVITAL S.A.; -retineri succesive din val. lunara a fact. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la disp. aut. contr. Deoarece aut. contr. este operator economic cu capital integral de stat, contr. are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante (Hotararea 1045/19.10.2011). Prima depunere va fi de minim 0, 5% din valoarea totala a contractului si precede acestuia. Ofertantul va opta pentru una din modalitatiin oferta financiara. NOTA: Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune - 76.27%Co-finantare nationala - 23.73%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Eligibilitatea operatorului economic, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.11 Declaratie privind eligibilitatea
2. Neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 12 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta:
- Certificatul de atestare fiscala, privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata fata de bugetul general consolidat al statului din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna precedenta celei in care se depun ofertele
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor- Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat.
3. Neincadrarea operatorului economic in prevederile art.69^1 din ordonanta OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 7 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006
4. Participarea la licitatie cu oferta independenta - Formularul nr.6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta 1. Forma de inregistrare a persoanelor juridice romane - Certificat Constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constator.
2. Forma de inregistrare a persoanelor juridice straine - documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pe o perioada de 3 luni, in valoare de minim 2 milioane Lei, independent de angajamentele pentru alte contracte aflate in desfasurare.
Media cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, fara a se lua in considerare anul in curs, sa fie mai mare sau egala cu 25 milioane Lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Experienta ca operator economic in lucrari de constructii executate in ultimii in 5 ani:
Cel mult 2 contracte de lucrari executate, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 22, 5 milioane Lei, care sa cuprinda: executia de lucrari de natura similara pentru reabilitarea si/sau extinderea retelelor de apa si/sau canalizare.
Declaratie referitoare lautilajele/echipamentele/dotarile de constructii de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Ofertantul va prezenta copii dupa documentele ce demonstreaza detinerea (dotare proprie/prin contract de inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului de lucrari.Printre utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru executia contractului se numara si un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructii avand minim gradul III, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare, pe care operatorul economic trebuie sa demonstreze ca il detine (dotare proprie/prin contract de inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie).
Certificatul ISO 9001 sau echivalent (transpus in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei).
Certificatul ISO 14001 sau echivalent (transpus in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta economica - Vezi Sectiunea VI, pct.VI.3. Alte informatii
2.
Perioada de realizare a lucrarilor pt Obiectul 4 si Obiectul 5
50%
Descriere: Durata totala de executie canalizare pentru obiectele 4 si 5 va fi de minim 12 luni si maxim 24 de luni. Vezi Sectiunea VI, pct.VI.3. Alte informatii
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IS-CL14
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2012 12:00
Locul: Sediu S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihai Costachescu, nr. 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Pretul ofertei-P1 Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a)pt. pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (50 de pct.), b)pt. alta valoare decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se va acorda astefel: P1n=(pret minim/pret ofertant n)x50. Perioada de realizare a lucrarilor pentru Obiectul 4 si Obiectul 5- P2 Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: a)pt. fiecare oferta se va calcula durata totala necesara executiei lucrarilor de canalizare pe fiecare din cele 2 obiecte (in zile calendaristice) pt. care se vor executa lucrari de extindere a retelei de canalizare. Dtotala executie canalizare obiecte = Dexecutie Obiect 4 + Dexecutie Obiect 5. Pt. oferta cu Dtotala executie canalizare cea mai mica, se va acorda numarul maxim de pct. alocat acestui factor, respectiv 50 puncte; b)pt. celelalte durate punctajul se va calcula astfel: P2n=(Dtotala executie canalizare obiecte minima / Dtotala executie canalizare obiecte a ofertantului n)x50. Desemnarea ofertei castigatoare: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: P total =P1+P2, unde P1 si P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 factori de evaluare (stabilite in urma mediei punctajelor membrilor comisiei de evaluare). Oferta cu valoare P total cea mai mare va fi declarata castigatoare. Nota 1: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis. Nota 2: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire atasata prezentei invitatii de participare folositi programul disponibil la adresa: https: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic-actionariat al S.C Apavital S.A
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr.6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Tel. +40 332413210, Email: vaile.enia@apavital.ro, Fax: +40 332413129, Adresa internet (URL): www.apavital.ro

Pagina accesata de 146 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z