Licitatie Publica - Inchiriere de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operatori ( lotul 1 - utilaje pentru SE Turceni si lotul 2 - utilaje pentru SE Rovinari)

LICITATIE EXPIRATA

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA

Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Grigorie DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: Silvica BOIANGIU, Email: dgrig@cnlo.ro, Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Soc. comerciala cu capital majoritar de stat

Activitate (activitati)

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Inchiriere de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operatori (lotul 1-utilaje pentru SE Turcenisilotul 2 ? utilaje pentru SE Rovinari)

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: SC Complexul Energetic Oltenia SA, Sucursala Electrocentrale Turceni, Sucursala Electrocentrale Rovinari

Codul NUTS: RO412 - Gorj

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu

Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici

Durata acordului-cadru: 12 luni

Valoarea estimata fara TVA: 2, 219, 911RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia anual, pentru anul 2013 contractul subsecvent se va incheia odata cu acordul cadru. Nr. minim de utilaje din cadrul unui contract subsecvent este de 3 pt lotul 1 si 1 pt. lotul 2 si nr. maxim pt. lotul 1 de 11 si 3 pt lotul 2.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Inchiriere de utilaje si de echipamente de constructii si de lucrari publice cu operatori (lotul 1-utilaje pentru SE Turcenisilotul 2 ? utilaje pentru SE Rovinari)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45500000-2 - Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Lotul 1 - 9 utilaje

Lotul 2- 1 utilaj

Valoarea estimata fara TVA: 2, 219, 911RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare este de: 22.199 lei, din care: lotul 1:21.099 lei, lotul 2:1.100 lei, Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelorPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de limita de depunere a ofertelor)IMM constituie GP cuantum 50% valoare.Daca CNSC respinge contestatie ofertant ca nefondata, autoritate contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1, lit. c) din OUG34/2006.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantum GBEx: 10% val. contract, fara TVA.Constituire GBEx: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 4), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Executantul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct la dispozitia achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% valoare contract. Achizitorul alimenteaza cont din retineri succesive pana la valoarea GBEx. Achizitorul instiinteaza executant varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de executant, cu aviz scris achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.Caz IMM, GBEx: 5% pret contract.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratie privind: eligibilitate, neincadrare in situatii art. 69^1/180/181 din OUG 34/2006;calitate participant procedura; participare cu oferta independenta; incadrare IMM. Completare formulare 9, 14, 15, 16, 17.

1) daca uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006, prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare si anexa mentionare succint mod concret de indeplinire a cerintelor minime, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta, in termen mai mare 3 zile lucratoare. Se completeaza formularul 5 si anexa 1 la acesta.

2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului.3)Autoritatea contractanta are drept/obligatie descalifica operatori economici aflati in situatii art. 181/69^1, 180 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, din care sa reiese ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar de activitate cod CAEN corespondent obiect contract ce reiese din documentatia de atribuire.

Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documente traduse in romana de traducatori autorizati si legalizate.

In etapa evaluare oferte si inainte de transmitere comunicare rezultat procedura, AC isi rezerva drept solicitare ofertant clasat pe primul loc, prezentare pt. conformitate Certificat constator emis ONRC, original/copie legalizata/copie lizibila ?conform original?.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Delaratie privind situatie economico-financiara; Fisa informatii generale

Prezentarea cifrei medii anuale de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care sa fie cel putin egalacu valoarea de 4.219.822 lei, pentru lotul 1 si 220.000 lei pentru lotul 2.Pentru conversia leu ? euro se va folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani, sau cursul de pe site-ul http: //ec.europa.eu.budget.

Modalitatea de indeplinire

Completare Formular 10

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta 3:

Informatii privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pentru executia contractului de lucrari.

Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind personalul angajat in ultimii 3 ani Pentru personalul tehnic de specialitate responsabil cu executia contract, se vor prezentaCV-uri , iar pentru personalul de executie se va prezenta o lista nominala cu calificarile fiecaruia.Capacitatea tehnica/profesionala privind incadrarea cu personal a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.

Modalitatea de indeplinire

Se va completa Formularul 8.Completare Formular 12, 12.2, 14, 16

Cerinta 1:

Informatii privind experienta similara.Prezentarea listei principalelor lucrari similare, executate in ultimii 5 ani, care sacontina valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc. Se vor prezenta in copie documente edificatoare privind executia a maximtrei contracte de lucrari similare, prin care sa se confirme executarea lucrarilor in valoare de2.109.911 lei pentru lotul 1 si 110.000 lei pentru lotul 2si certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.

Capacitatea tehnica/profesionala privind experienta similara a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.

Modalitatea de indeplinire

Se va completaFormularul 6 si anexa 1 la acesta.Completare Formulare 12, 14, 16.

Cerinta 2:

Informatii privind dotarea tehnica cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice.

Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice, etc., de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, precum si documente care sa ateste detinerea (dotare proprie sau leasing), inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor.Capacitatea tehnica/profesionala privind dotarea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta de alta persoana, indiferent natura relatii juridice.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatie dovedire sustinere, de regula prin prezentare angajament ferm persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza in prev art. 69^1/180/181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006.

Modalitatea de indeplinire

Se va completaFormularul 7.Completare Formular 12, 12.1, 14, 16

Informatii privind subcontractantii

Modalitatea de indeplinire

Se va completa formularul 13, anexat, continand informatii privind partea din contract pe care operatorul economic ofertant are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Subcontractantii trebuie sa fie operatori economici eligibili.

Standarde de asigurare a protectiei mediului

Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificarea sistemului de asigurare a protectiei mediului de catreofertant.

Prezentare certificat SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere ofertelor; in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.

Modalitatea de indeplinire

Prezentare certificat SR EN ISO 14001/2005, sau echivalent, in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.

Standarde de asigurare a calitatii

Documente emise de organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, care confirma certificare sistem calitate ofertant.

Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in domeniul de activitate al obiectului contractului, valabil la data limita de depunere aofertelor

Modalitatea de indeplinire

Prezentare certificat calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, in cazul declaratiei se va completa Anexa 1 la Formular 5.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Da

Elementul ofertei care urmeaza sa faca procesul repetiv de ofertare: pretul lei/lucrare/lot. Nu sunt limite de imbunatatire a acestuia. La licitatia electronica au dreptul sa participe numai operatori ec. inregistrati in SEAP, conform art. 6 alin (2) din HG 1660/2006.Aut. contr. va invita totiofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite electronic in SEAP, simultan tuturor candidatilor. Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatiilor. Oferta depusa in cadrul lic. electr. de catre candidatii selectati are scopul de a imbunatati oferta depusa anterior organizarii acestei faze. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul lic. electr. sunt: nr. de runde si calendarul de desfasurare: - 1 runda, durata nei runde :2 zile, ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta, data si momentul de start al licitatiei electronice.

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2013 15:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

18.02.2013 09:30

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 18.02.2013 10:00

Locul: SC Complexul Energetic Oltenia SA - Directia Achizitii, loc. Turceni, str. Uzinei, nr.1 Etaj.1.

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Imputerniciti ai operatorilor economici

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) Alte informatii

1. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla capacitatea tehnica a operatorului economic, ocazie cu carecomisia de vizualizare si evaluare tehnica vaverifica Fisele de prezentare ale utilajelor.In sedinta dedeschidere a ofertelor se va stabili cu ofertantii, programul inspectarii intregul parc de utilajeofertat, de catre comisia autoritatii contractante, privind respectarea specificatiilor tehnice si starea tehnica a acestora.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. a din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Departamentul Juridic

Adresa postala: Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0374117111, Fax: +40 253212776, Adresa internet (URL): www eturceni.ro

Pagina accesata de 174 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z