Licitatie Publica - Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean, tronson Lehliu - Constanta

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean, tronson Lehliu - Constanta

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean, tronson Lehliu - Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Linia CF 800 linii curente fir I si IIde la km. 63+100, pana la km. 224+100, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean, tronson Lehliu - Constanta, conform caietului de sarcini si a listei de cantitati de lucrari anexa. Se vor executa lucrari de inlocuire a materialelor de cale ce prezinta uzuri mecanice aparute in procesul de exploatare in scopul asigurarii functionarii normale, continue si in conditii de siguranta a transportului feroviar.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean, tronson Lehliu - Constanta, conform caietului de sarcini si a listei de cantitati de lucrari anexa. Se vor executa lucrari de inlocuire a materialelor de cale ce prezinta uzuri mecanice aparute in procesul de exploatare in scopul asigurarii functionarii normale, continue si in conditii de siguranta a transportului feroviar, conform caietului de sarcini si anexelor prezentate.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 620, 594.03RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este de 52.411 lei si se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor.1)GP se constituie prin ordin de plata in contul Suc. CREIR CF CTA CUI 15855872, cont nr. RO12INGB0004008195958913 ING BANK SUC. CTA sau printr-un instr. de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.asig., in original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus.b)chitanta la caseria CREIR CTA, numai daca suma nu depaseste 5.000 lei.IMM-urile reducere 50%. In orice sit.dovada constit.GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. AC are dreptul de a retine GP in urmatoarele situatii: ofertantul isi retrage oferta, in perioada de valabil. a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabil.a of.si nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr.;oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contr.de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei; in cazul in care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire, la CNSC, iar acesta respinge contestatia, AC va retine din GP, conf. cu art.278 indice 1 din OUG 34/2006, suma de 6.400 lei. Garant.de buna executie va fi de 10% din pretul contractului de servicii, fara TVA.IMM reducere cu 50%.Garantia de buna executie se constituie printr-un instr.de garantare emis in conditiile legii, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive, conf. art.90, alin.(3) din HG nr. 925/2006.Garantia sa fie irevocabila.Instr.de garant.sa prevada ca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contr.garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de Stat 2012.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea - Formular 12 A din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) - in original.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 12B din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) - in original.3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul.- conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 - Formularul 12B-2 din fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) (ofertant, asociat) - in original.6.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 12 C din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat) - in original7.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator ) - in original.Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti- Suc. ?CREIR CF ? Constanta urmatorii: ing. Maer Dorin-director, ec.Mega Joita?contabil sef, ing. Moisei Claudiu-sef Serviciu LAT, ing. Petrescu Daniel-sef Serviciu Linii, jr. Butoi Marcel-sef Oficiu Juridic, ing. Belu Daniela - sef Birou Achizitii PubliceNOTA: 1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca: a)in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;c¹)in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d)a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit4.Autoritate contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: - ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau carese afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si executarea unor lucrari similare cu cele supuse achizitiei - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), emis cu maxim 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului;Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original / copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.2.Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »)- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Fisa de parteneriat?;??Intreprinderi partenere?- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »);??Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.Modelele formularelor enumerate se regasesc in fisierul « Sectiunea formulare ».3. Autorizari/Agremente eliberate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane ? AFER si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, pentru executia lucrarilor de intretinere linii cf, valabile la data deschiderii ofertelor.Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), Autorizatia/agrementul AFER pentru partea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa (daca este cazul), in situatia in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine Autorizarea/agrementarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea.Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului, care trebuie sa fie de minimum5.241.188 lei. In vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2010 si 2011, vizate si inregistrate de organele competente. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2009:1 euro = 4, 2373 LEI Anul 2010:1 euro = 4, 2099 LEI Anul 2011:1 euro = 4, 2379 LEI.
2.Bilanturi contabile 2010, 2011, vizate si inregistrate de organele competente.
3.Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma auttentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Angaiamentul ferm va fi depus in original. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12 A in original, si a prevederilor art. 181 lit a), c1), si d) din OUG 34/2006.si va depune in acest sens Formularul 12 B in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista princ. lucr. executate in ultimii 5(cinci)ani insotite de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor si beneficiari.Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare de lucrari in valoare de cel putin 2.600.000 lei fara TVA, din maxim 1 contract si depunerea documentelor doveditoare (cel putin un contract/parti relevante din contracte/procese verbale de receptie/ recomandari - Formular B5, Sectiunea Formulare /documente constatatoare) din care sa reiasa ca lucrarile au fost duse la bun sfarsit.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2007:1 euro = 3, 3373 lei; Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei; Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei; Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei; Anul 2011:1euro=4, 2379 lei; Anul 2012:1 euro=4, 4350 lei.
2.Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial. Subcontractantul raspunde pentru executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
3.Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formular 12I din Sectiunea Formulare, in original).
-sudori intretinere cale si aparate de cale autorizati (posesori autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor;
- RTE atestat pentru domeniul III ? constructii de cai ferate;
- sef de santier (specialitate CF) cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse achizitiei;
- responsabil SC, in functie de cel putin maistru intretinere cale (cu autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor);
- responsabil SSM ;
Declaratia va fi insotita de curriculum vitae pentru persoana/persoanele responsabile pentru executia lucrarilor, al responsabilului tehnic cu executia, precum si ale oricaror altor specialisti cu sarcini ?cheie? in indeplinirea contractului si copii cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele,
4.Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Formulare, in original) care contine informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul / asociatul / subcontractantul / tertul sustinator, dupa caz, se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului de lucrari.
5.Tert sustinator daca este cazul.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, 1) - ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 181 lit a), c1), si d) din OG 34/2006.
1.Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru domeniul supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita daca toti membrii asocierii o indeplinesc. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
2.Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru domeniul supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului. Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita daca toti membrii asocierii o indeplinesc. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda 70 de puncte.Pentru alt pret se acorda punctajul astfel: Pfinanciar = (pret minim/ pretn) x 70
2.
Perioada de garantie acordata lucrarii
20%
Descriere: Pgarantie = (Pgarantie n/ Pgarantie max) x 20. Perioada se va exprima in luni calendaristice.Ofertele ale caror durata de garantie este mai mica de 24 luni (conform cerintelor caietului de sarcini) vor fi declarate neconforme, iar cele mai mari de 60 luni (motivat de perioadele de garantie a materialelor folosite la executia lucrarii) nu vor fi punctate suplimentar.
3.
Durata de executie
10%
Descriere: Pdurata = (Pdurata minim/ Pdurata n) x 10. Durata se va exprima in zile calendaristice.Ofertele inregistrate, ce depasesc durata preconizata de 90 de zile calendaristice pentru lotul I si 45 de zile calendaristice pentru lotul II, vor fi declarate neconforme, iar cele care vor avea o durata sub 75 de zile calendaristice pentru lotul I si 30 de zile calendaristice pentru lotul II nu vor fi punctate suplimentar.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei. Celelalte criterii vor ramane cele ofertate initial in faza procedurii offline; b) limita pana la care factorul de evaluare pretul ofertei poate fi imbunatatit depinde de fiecare ofertant in parte. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita explicatii ofertantului care prezinta un pret neobisnuit de scazut, in conformitate cu art. 202 din OUG 34/2006; c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ?ofertantii pot vedea cea mai buna oferta? si ?ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie?.Lic.electr. va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Nr.de runde ale licitatiei electronice: 1;Durata rundei de licitatie: 1 zi;Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
10/4/348/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.08.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2012 13:30
Locul: Sediul Sucursalei CREI CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 10, Constanta, etaj 3, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi operatori economici, ale caror oferte situate pe primul loc au acelasi punctaj, va fi desemnat castigator acel operator economic care prezinta oferta financiara cea mai scazuta, pentru respectarea principiilor eficientizarii fondurilor. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci comisia de evaluare va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor, nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
 

Pagina accesata de 322 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z