Licitatie Publica - Lucrari de constructii pentru STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR LOGISTICS EURO DANUBE - BRAILA

LICITATIE EXPIRATA

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

SC MIZARA IMPEX SRL

Adresa postala: Str preciziei, nr 3F, camera 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062202, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Ursu, Tel. +40 212306072, Email: office@mizara.ro, Fax: +40 0212306071, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate comerciala cu raspundere limitata

Activitate (activitati)

Altele: Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Lucrari de constructii pentru STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR LOGISTICS EURO DANUBE - BRAILA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Regiunea de Sud-Est, Zona Libera Braila, Perimetrul 1, parcela J

Codul NUTS: RO221 - Braila

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Realizarea unei investitii cuprinzand urmatoarele obiecte:

- cladire administrativa;

- cladire de utilitati;

- parc de rezervoare+statie de pompare;

- estacada;

- comapartimentare parc de rezervoare;

- cale ferata;

- drumuri;

- cabina poarta;

- retele exterioare alimentare cu apa;

- retele exterioare canalizare;

- organizare de santier aferenta intregului obiectiv

- Cheltuieli diverse si neprevazute 0, 00

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)

45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

45234100-7-Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Se vor executa lucrari in conformitate cu caietele de sarcini si antemasuratorile anexate la documentatia de ofertare.

Valoarea estimata fara TVA: 25, 416, 823.38RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

10 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate

Valabilitate: 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor Garantia de participare este de: 508.336, 46 lei Garantia de participare se poate constitui sub forma: - Prin virament bancar in contul deschis la Unicredit Tiriac Bank, sucursala Pantelimon, Bucuresti, cod IBAN RO19BACX0000004517024001 - sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. - In conformitate cu art.86 din HG 925/2006. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertantului ii revine obligatia de a se asigura ca garantia de participare, in cazul in care s-a ales varianta de virament bancar, va fi in contul SC MIZARA IMPEX SRL pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile. In cazul unei asocieri, garantia de participare poate fi constituita de unul sau mai multi asociati (suma se cumuleaza). In cazul incadrarii unui operator economic in prevederile art 16(2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic care se prevaleaza de aceste prevederi va face dovada indeplinirii acestor conditii printr-o Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Din garantia de participare se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia, ca nefondata de catre CNSC, suma calculata conform prevederilor art.278, ind.1 din OUG 34/2006.Garantia de participare a fost calculata pe baza valorii estimate a lucrarilor, fara cheltuielile diverse si neprevazute.Cursul ron/eur la care se vor raporta ofertantii in vederea constituirii garantiei de participare este cursul BNR din data de 08.02.2013, respectiv 4, 3970 ron/eur. Valoare: 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Se poate constitui cf art.90 din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul alege metoda de constituire prin ?retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale?, contractorul are oblig de a deschide un cont de garantie de buna executie, la dispozitia AC, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractor este de minim 1% din valoarea contractului. Aceasta dovada va fi prezentata AC in termen max de 5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Se va restitui cf art.92 din HG 925/2006. Refuzul ofertantului de a constitui garantia de buna executie va duce automat la pierderea garantiei de participare si la selectarea urmatorului clasat sau reluarea procedurii de achizitie, a contractului, dupa cum decide AC.In cazul incadrarii in prevederile art 16(2) din Legea 346/2004, va face dovada indeplinirii conditiilor printr-o Declaratie privind incadrarea in categoria IMM.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

POR 2007-2013, Axa prioritara 4, DMI 4.1 -Titlu proiect: ?STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR LOGISTICS EURO DANUBE - BRAILA?

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1-Declaratia privind situatia personala a operatorului economic. Prezentare formular 1, completat.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Formularul se va prezenta in original.-Prezentare cazier judiciar, emis cu maxim 30 de zile inaintea datei limita de depunere a ofertei (originalul sau copie conform cu originalul).-In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului 1 si a cazierului judiciar este obligatorie pentru fiecare asociat.Cerinta nr. 2-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181. Prezentare formular 1, completat.-Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Formularul se va prezenta in original.

-In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului 1 este obligatorie pentru fiecare asociat.Cerinta nr.3Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Se va completa Formular nr. 2. Formularul se va prezenta in original.In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului 2 este obligatorie pentru fiecare asociatCerinta nr.4- Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de DGFP;

- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariei in a carei raza teritoriala activeaza ofertantul. Certificatul fiscal va fi prezentat atat pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru implicate in realizarea lucrarilor.

Cele doua tipuri certificate privind plata obligatiilor catre bugetul de stat, respectiv catre bugetul local ( pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru implicate in realizarea lucrarilor )trebuiesa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si se vor prezenta in copie, semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului, stampilate, purtand mentiunea "conform cu originalul".

In cazul ofertei comune, prezentarea celor doua certificate este obligatorie pentru fiecare asociat.

Certificatele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.

-Cazier fiscal pentru societatea ofertanta? in conformitate cu H.G. 31 / 2003, emis cu maxim 30 de zile inaintea datei limita de depunere a ofertei (originalul sau copie conform cu originalul).In cazul unei asocieri, cazierul fiscal va fi prezentat de fiecare membru al asocierii.Cerinta nr. 5Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din OUG 34/2006, in original.Prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006 se aplica si pentru tert(i) sustinator(i) si subcontractant(i).In cazul ofertei comune, prezentarea Declaratiei este obligatorie pentru fiecare asociatPersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - Ursu Constantin ? Presedinte echipa de evaluare- Closca Valentin ? membru echipa de evaluare- Panciu Elena - membru echipa de evaluare- Iordache Constantin ? membru echipa de evaluare- Laiu Vitalie ? membru echipa de evaluareCerinta nr. 6CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Se va completa Formularul 11- original.In cazul ofertei comune, prezentarea Formularului 11 este obligatorie pentru fiecare asociat. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, sau copie conform cu originalul; care sa dovedeasca ca obiectul/ obiectele de activitate corespund/e lucrarilor solicitate si sunt autorizate conform art. 15 din legea 359/2004. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta;In cazul unei asocieri, certificatul constatator va fi prezentat de fiecare membru al asocierii.Oferttantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile la data limita de depunere a ofertelor.Cerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine-Se prezinta Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (copii si traduceri autentificate, originale)Cerinta nr. 3

Ofertantul sa detina autorizatiile emise in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pentru executarea lucrarilor prezentate in caietele de sarcini

Se prezinta:

-Autorizatii de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - AFER. respectiv autorizatii de furnizori feroviari de produse si servicii, emis in conformitate cu ORDINUL Nr. 290 din 13 aprilie 2000 emis de MINISTERUL TRANSPORTURILOR si Agremente tehnice valabile pentru urmatoarele activitati:

Constructii, reparatii si intretinere linii de cale ferata fara sudarea sinelor;

Constructii, consolidari terasamente de cale ferata, aparari de maluri, inclusiv lucrari de protectia mediului pentru lucrari de cale ferata;

Constructii-montaj, intretinere tehnica si reparatii la instalatii de semnalizare, centralizare si bloc.

In cazul unei asocieri, vor fi luate in considerare resursele cumulate ale tuturor membrilor asocierii.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1 Informatii privind situatia economico-financiara Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au capacitatea financiara de a realiza contractul, prin indeplinirea urmatoarelor cerinte minimale: Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ( trei) ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu: 50.833.646, 76 lei (in baza art.185 din OUG 34/2006). In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua in considerare cifra de afaceri medie globala anuala a acestuia pentru cei 3 ani de referinta indicati. In cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), pentru indeplinirea conditiei de realizare a unei cifre medii anuale se va lua in calcul suma cifrelor de afaceri medii anuale ale tuturor membrilor asocierii.

Valoarea cifrei de afaceri solicitate a fost calculata pe baza valorii estimate a contractului, fara cheltuieli diverse si neprevazute.

Prezentare: -Fisa de informatii generale - Formular nr. 3; Pentru echivalenta Lei/Euro se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR sau BCE.

Documentele doveditoare ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare sunt lasate la latitudinea ofertantului.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Prezentare: -Fisa de informatii generale - Formular nr. 3; Pentru echivalenta Lei/Euro se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR sau BCE.Documentele doveditoare ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare sunt lasate la latitudinea ofertantului.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1 Informatii privind asociatii -Se completeaza Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de fiecare asociat si specializarea acestuia? Formular nr. 9. In cazul in care exista asociati, acestia se vor identifica si vor prezenta toate documentele privind eligibilitatea si calificarea mentionate la pct. III 2.1 a) si III 2.1. b). -Se prezinta Acordul de asociere al partilor, cu desemnarea Liderului, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ? Formularul 10. Formularul 10 Acordul de asociere urmeaza a fi autentificat la Notariat in termen maxim de 5 zile de la data adjudecarii, in cazul in care Asociatilor li se incredinteaza Contractul.Situatia economica si financiara ? cifra de afaceri ? se demonstreaza prin considerarea sumei resurselor tuturor membrilor asocierii. Capacitatea tehnica si profesionala ? experienta similara ? se demonstreaza prin considerarea resurselor tuturor membrilor asocierii. Toate celelalte documente privind calificarea vor fi prezentate individual de catre toti operatorii economici.

Cerinta nr. 2 Informatii privind subcontractantii -se completeaza formularul cu toti Subcontractantii si specializarea acestora- Formularul nr. 8.Daca nu exista subcontractanti se da o Declaratie in acest sens.

Cerinta nr. 3 Inf privind cap teh: Cerinte minimale: -Indeplinirea in ultimii 5 ani de catre ofertant sau de catre unul din asociati a cel putin un contract de executie lucrari relevante (pentru urmatoarele categorii de lucrari: constructii civile, cai ferate, drumuri si lucrari de consolidare a terenului) cu valoare finala de cel putin: 25.416.823, 38 lei. sau Dovada indeplinirii de catre ofertant sau de catre membrii asocierii a maxim 3 contracte relevante (care sa cuprinda urmatoarele categorii de lucrari: constructii civile, cai ferate, drumuri si lucrari de consolidare a terenului), a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 25.416.823, 38 lei. Se prezinta: -Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani- Formular 4. Cei 5 ani se calculeaza incepand de la data limita de depunere a ofertelor.-Dovada indeplinirii a cel putin un contract / a maxim 3 contracte se va face prin prezentarea oricaror documente considerate de ofertanti relevante cu mentiunea ca acestea trebuie sa cuprinda invormatiile prevazute in art. 188 alin. 3, lit. 1) din OUG 34/2006, (beneficiar, valoare, perioada si locul executiei lucrarilor, daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit) (cf. HG 925/2006)).Pentru echivalenta Lei/Euro se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR sau BCE.

Cerinta nr. 3 Informatii privind capacitatea tehnica (continuare): -Sa aiba Dotare corespunzatoare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; se prezinta -Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului- Formular 7.

Cerinta nr. 3 Inf privind cap teh (continuare): Sa aiba personal competent si cu capacitate profesionala corespunzatoare lucrarilor de executie: -Cel putin un sef de santier (se prezinta CV-ul si copia Diplomei de absolvire a unei Facultati cu profil constructii);experienta specifica in domeniul constructiilor civile de cel putin 3 ani; Cel putin un sef de santier (se prezinta CV-ul si copia Diplomei de absolvire a unei Facultati cu profil constructii);experienta specifica in domeniul constructiilor de cai ferate de cel putin 3 ani;

-Cel putin un Responsabil Tehnic cu Executia (RTE), atestat(se prezinta CV-ul, si dovada atestarii ca RTE, valabila la data limita de depunere a ofertelor); -Cel putin un Responsabil cu calitatea lucrarilor si a materialelor (RCQ) (se prezinta CV-ul si copia Diplomei de studii in domeniul constructiilor civile si decizia interna de numire); Cel putin un Responsabil cu calitatea lucrarilor si a materialelor (RCQ) (se prezinta CV-ul si copia Diplomei de studii in domeniul constructiilor de cai ferate si decizia interna de numire).

Se prezinta

-Declaratie cuprinzand informatii privind personalul de specialitate.- formular 5

-CV-urile - formular 6

-Diplome si Legitimatii/Certif.

Sa aibe autorizatiile emise in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pentru executarea lucrarilor prezentate in caietele de sarcini

Se prezinta:

-Autorizatii ISCIR, pentru sudori in otel si PEHD.In cazul unei asocieri, vor fi luate in considerare resursele cumulate ale tuturor membrilor asocierii.

Standarde de protectia mediului -standardul de management de mediu ISO 14001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui.

Standarde de asigurare a calitatii -Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui.

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Se completeaza Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de fiecare asociat si specializarea acestuia ? Formular nr. 9 In cazul in care exista asociati, acestia se vor identifica si vor prezenta toate documentele privind eligibilitatea si calificarea mentionate la pct. III 2.1 a) si III 2.1. b). Situatia economica si financiara ? cifra de afaceri ? se demonstreaza prin considerarea sumei resurselor tuturor membrilor asocierii. Capacitatea tehnica si profesionala ? experienta similara ? se demonstreaza prin considerarea resurselor tuturor membrilor asocierii. Toate celelalte documente privind calificarea vor fi prezentate individual de catre toti operatorii economici. - Se prezinta Acordul de asociere al partilor, cu desemnarea Liderului, in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ? Formularul 10 Acordul de asociere urmeaza a fi autentificat la Notariat in termen maxim de 5 zile de la data adjudecarii, in cazul in care Asociatilor li se incredinteaza Contractul.Se completeaza formularul cu toti Subcontractantii si specializarea acestora ? Formular nr. 8 - cu partea din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale Daca nu exista subcontractanti se da o Declaratie in acest sens.Se prezinta: Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, completata conform model - Formular nr.4; -Cei 5 ani se calculeaza incepand de la data limita de depunere a ofertelor. - Dovada indeplinirii a cel putin un contract / a maxim 3 contracte se va face prin prezentarea oricaror documente considerate de ofertanti relevante cu mentiunea ca acestea trebuie sa cuprinda invormatiile prevazute in art. 188 alin. 3, lit. 1) din OUG 34/2006, (beneficiar, valoare, perioada si locul executiei lucrarilor, daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit) (cf. HG 925/2006)). Pentru echivalenta Lei/Euro se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR sau BCE.Se prezinta: -Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (echiparea minima necesara se stabileste de catre executant pe baza experientei si a tehnologiilor propuse) ? Formular nr. 7.Se prezinta: a) Declaratie cuprinzand informatii privind personalul de specialitate ? Formular nr. 5; b) CV-uri (fiecare pagina a CV ?urilor va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al Operatorului economic) ? Formularul nr. 6; c) Copii ale Diplomelor care atesta specializarea si Copii ale Legitimatiilor/ Certificatelor, care atesta competentele, certificate ?conform cu originalul?.Se prezinta: -Autorizatii ISCIR, pentru sudori in otel si PEHD.In cazul unei asocieri, vor fi luate in considerare resursele cumulate ale tuturor membrilor asocierii.Sa aiba implementat standardul de management de mediu ISO 14001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui (este obligatorie prezentarea certificatului, in copie certificata ?conform cu originalul? sau documentatie interna, ori in curs de certificare);Sa aiba implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui (este obligatorie prezentarea certificatului, in copie certificata ?conform cu originalul? sau documentatie interna echivalenta, ori in curs de certificare;

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

Criterii

Pondere

1.

Pretul ofertei

90%

Descriere: Descriere: -pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor (Pret min) se acorda punctajul maxim. Pfinanciar (max) = 90 puncte; -- pentru alt pret decat pretul minim, al ofertantului (n), se acorda punctaj astfel: Pfinanciar (n) = Pret min/ Pret (n) x 90, puncte

2.

Termen Garantielucrare

2%

Descriere: Descriere: a) pentru cel mai mare termen de garantie prevazut in oferte se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; Ptg (max) = 2 puncte; - Perioada de garantie pentru care se ofera punctaj maxim este de de 5 ani. Pentru o garantie mai mare de 5 ani oferta nu va primi punctaj suplimentar la acest criteriu; b) pentru alt termen de garantie decat cel prevazut la lit.a), dar nu mai mic de 2 ani (pentru un termen de garantie mai mic de 2 ani oferta va fi respinsa si considerata neconforma si nu va intra in faza de evaluare a ofertelor), se acorda punctajul astfel: Ptg (n) = (termen(n)/termen maxim) x punctajul maxim alocat (2 puncte).

3.

Termen de executie

8%

Descriere: Descriere: a) pentru cel mai mic termen de executie prevazut in oferte se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; Pte (max) = 8 puncte;

-Pentru un termen de executie mai mic de 5 luni nu se puncteaza suplimentar; - Pentru un termen de executie mai mare de 10 luni, oferta va fi considerata neconforma. b) pentru alt termen de executie decat cel prevazut la lit.a), dar nu mai mare de 10 luni, se acorda punctajul astfel: Pte (n) = (termen(n)/termen maxim) x punctajul maxim alocat (8 puncte).

Punctaj maxim componenta tehnica: 10

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de intentie

Numarul anuntului in JO: 2013/S007-007532 din 10.01.2013

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.03.2013 11:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

01.04.2013 11:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 01.04.2013 12:00

Locul: Bucuresti, Str. Preciziei, nr. 3F, Camera 6

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Pot participa reprezentantii ofertantilor, conf art 33(2)/HG 925/06

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 ?Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local? , Domeniul major de interventie 4.1 ?Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala?

Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR

VI.3) Alte informatii

PUNCTAJUL FINAL SE CALCULEAZA ASTFEL: OFERTA (n) : P final (n) = P financiar (n) + Ptg (n) + Pte (n) Pe baza punctajului stabilit in cadrul evaluarii ofertelor, se intocmeste Clasamentul ofertelor, in ordinea descrescatoare a punctajului final obtinut de fiecare ofertant, P final (n). Ofertantul clasat pe locul 1 va fi declarat castigator. Prevederile Art. 204 din OUG nr. 34/ 2006, actualizata, se aplica - Autoritatea contractanta are dreptul de a selecta si atribui contractul ofertantului situat pe locul 2 sau de a anula procedura de achizitie, in cazul in care ofertantul stabilit castigator este in imposibilitate de a semna contractul in termenul solicitat. In cazul in care doi sau mai multi operatori economici vor obtine acelasi punctaj maxim (clasati pe locul 1), castigator va fi declarat operatorul economic care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul de evaluare ?pretul cel mai mic? . In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul juridc din cadrul SC MIZARA IMPEX SRL

Adresa postala: Adresa postala: str.Preciziei, nr.3F, camera 6, sectorul 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062202, Romania, Tel. +40 746010025, Email: office@mizara.ro, Fax: +40 212306071

Pagina accesata de 253 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z