Licitatie Publica - Lucrari pentru modernizarea si extinderea sistemului de transport in comun in zona metropolitana Cluj- etapa I

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Lucrari pentru modernizarea si extinderea sistemului de transport in comun in zona metropolitana Cluj- etapa I

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: lucia lupea, adrian raulea, Tel. +40 264592588, In atentia: lucia lupea, adrian raulea, Email: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro, Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari pentru modernizarea si extinderea sistemului de transport in comun in zona metropolitana Cluj- etapa I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: zona metropolitana Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari pentru modernizarea si extinderea sistemului de transport in comun in zona metropolitana Cluj- etapa I
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213310-9 - Lucrari de constructii de cladiri pentru transportul rutier (Rev.2)
48514000-4-Pachete software pentru acces la distanta (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari pentru modernizarea si extinderea sistemului de transport in comun in zona metropolitana Cluj- etapa I
Valoarea estimata fara TVA: 30, 121, 182.16RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
13 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare 500.000 lei.Per.de valab.a gar.de part.va fi cel putin egala cu per.de valab.a of.si va fi irevoc.Gar.de part.poate fi constit.in urm.forme: instr.de garan.(Formular11)emis in cond.legii de o soc.bancara/de asig, care se prez.in orig. in cuantumul si pt.per.prev.in doc.de atrib.Dc.emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prez.in anexa traducerea autoriz.si legaliz.;instr.de gar.prez.in orig.poate fi expr.si in euro astfel incat sa echivaleze gar.solicit.in lei la cursul BNR pt.data 11.07.2012 resp.1 euro=4, 5237lei;instr.de gar.emis in cond.legii tb.sa prev.ca plata se va face neconditionat/conditionat, in urm. sit.de culpa ale celui care o constit.: a)ofertantul si-a retras of.in per.de valab.a acesteia;b)of.sa fiind stab.castig., ofertantul nu a constit.gar.de buna executie in per.de valab.a of.;c)of.sa fiind stab.castig.ofertantul a refuzat sa semneze ctrct.de achiz.pub.in per.de valab.a of.d)autorit.ctrctanta.va apl.prev.art.278^1dinOUG34/2006 modif.Suma care se va retine este 10572, 11 . In cazul in care se depune bilet la ordin/fila CEC (depunerea la autoritatea contractanta a ordinului de plata in lei in contul deschis la BN Trezoreria Cluj, CUI 4305857, cont RO17TREZ2165006XXX006924), ofertantul va dovedi prin orice mijloace de care dispune ca banii aferenti garantiei de participare sunt in contul autoritatii la data deschiderii ofertelor, iar fila CEC trebuie confirmata de catre banca pana la data deschiderii ofertelor; depunere in numerar in lei la casieria autoritatii contractante , str.Motilor , nr.7 Gar.de buna exec.10% din val.ctractului.Se const.astfel: instr.de gar.emis in cond.legii de o soc.bancara/o soc.de asig.(formular18);prin retineri succesive din sit.de lucr.prez.la plata, intr-un conr deschis la trez., cu respect.art.90, alin.(3)din HG925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene, buget local, buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: 1) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul 12C2).Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A; - cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ valid la data depunerii ofertelor
3).Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 12 B;4).Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006( privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in sensul art.69 OUG 34/2006, persoana cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante este viceprimar cu atributii delegate de primar Radu Moisin, Laszlo Attila, Valer Suciu, Ioan Bogdan, Lucia Lupea, Adela Rusu, Tanta Simion) si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul S;Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180, 181 si 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.5).Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );6).Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Certificatele mentionate la punctul 6) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 5)-6), ofertantul va prezenta: - o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.8)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr.314/2010 (Formularul M) -Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990 cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. In cazul ofertantului clasat pe primul loc, acest document va fi cerut spre prezentarea sa in original
- Persoane juridice /fizice straine: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anii precedenti: 2009, 2010, 2011 vizat si inregistrat de organele competente. Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata; In cazul in care ofertantul nu si-a depus bilantul aferent anului 2011, se vor prezenta: documente justificative prin care ofertantul sa faca dovada indeplinirii solicitarii autoritatii; Se permite probarea situatiei financiare pentru anul 2011 prin orice alte mijloace considerate relevante de catre ofertant.
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie in valoare de minim 50.000.000 lei sau echivalent euro (transformarea leu-euro se va realiza la cursul mediu al euro pentru fiecare an, conform datelor furnizate de Banca Nationala a Romaniei - www.bnr.ro) Se vor lua in calcul urmatoarele cursuri: 2010 :1 Euro = 4, 1285 RON 2011 :1 Euro = 4, 2379 RON 2009 :1 Euro = 4, 2373 RON; In cazul in care ofertantul are depus bilantul la data de 31.12.2011, acesta va fi prezentat, in cazul in care nu are inregistrat bilantul pentru anul 2011, ofertantul va face dovada cifrei de afaceri aferenta anului 2011 prin orice act doveditor de care dispune.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele contracte de lucrari din ultimii 5 ani, calculati pana la data depunerii ofertelor; Se solicita: prezentarea unor certificate/documente care sa confirme executia lucrarilor, o declaratie in original de la partenerii de asociere (daca este cazul) pentru autenticitatea procentului de participare. - recomandari din partea beneficiarului
Exp sim: din maxim 3 contracte exec in ultimii 5 ani calc pana la data dep ofertelor cu val cumulata a lucrarilor exec in val de min 15.000.000 lei fara TVA; exp sim tb sa priveasca lucrari sim celor prev in caietul de sarcini, din care cel putin un contract sa fi inclus si implementarea unui sistem modern de eliberare a legitimatiilor de calatorie, validare si control a acestora- conf descrierii caietului de sarcini;. Pt ctrctle aduse pt sustinerea experientei sim se vor prezenta anexat urmat docum : -fisa priv exp sim -copie dupa inf relevante din contractul cu care se va face dovada experientei sim - copie proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor - recom din partea beneficiaruluiDocum mai sus solicitate se vor prezenta in copie legaliz sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata. Val poate fi prezentata si ca echiv in euro la urmatoarele cursuri: 2007 - 3, 3373 2008 - 3, 6827 2009 - 4, 2373 2010 - 4, 2099 2011 - 4, 2379 2012
Inf privind personalul angajat si cadrele de conducere Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Ofertantul va face dovada ca dispune de o echipa minim formata din: Responsabil tehnic cu executia, (RTE) autorizata pentru lucrari de constructii civile.Manager de proiect constructii civile(conducator de echipa), Manager de Proiect ticketing (conducator de echipa)- automatizari sau profil IT&C/echiv., inginer constructii civile, Expert securitatea informatiilor din cadrul sistemului, Responsabil pentru comunicatiile din cadrul sistemului, Responsabil testarea securitatii sistemului informatic.. Pentru pozitiile enumerate anterior cerinta este de a nominaliza o persoana pe un post, totusi, se poate prezenta si o persoana care sa ocupe mai multe functii, conditionat de detinerea tuturor certificarilor necesare.
Declaratie privind lista privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractului
Informatii privind subcontractantii? daca e cazul.
Informatii privind asocierea? daca e cazul.
Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a securitatii informatieiISO 27001 (in domeniul solutiilor IT) sau echivalent pentru sistemul propus
standardul ISO 9001:2008 privind Sistemul de Management al Calitatii(pentru executantul lucrarii), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
standardul ISO 14001:2004 privind Sistemul de Management al Mediului(pentru executantul lucrarilor), in copie lizibila conform cu originalul sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S124-204754 din 30.05.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.09.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 ? Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul ?Poli de crestere?, bugetul local si buget de stat.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Gar.de part.se restit: ofertantului castig: in cel mult 3 zile lucr.de la data constit.gar.de buna executie;ofertantilor necastig.: dupa semnarea ctrct.de achiz.pub.cu ofertantul castig.dar nu mai tarziu de 3 zile lucr.de la data exp.per.de valab.a of.sau in cond.art.8 din HG 925/2006 modif.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autorit. contract. va solicita reofertarea prin intermediu SEAP, unde la sectiunea de clarificari vor fi introduse documente din partea ofertantilor(cu valoare egala, cea mai scazuta) cu noile preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului cCuj-Napoca
Adresa postala: str. Motilor nr. 1-3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel. +40 264596030, Email: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro, Fax: +40 264431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro

Pagina accesata de 203 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z