Licitatie Publica - Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de Crestere Craiova: Lotul 2

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de Crestere Craiova: Lotul 2

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Municipiul Craiova Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii si Achizitii, Tel. +40 251415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: achizitii@primariacraiova.ro, Fax: +40 251411561, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

 

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: Primaria Municipiului Craiova Adresa postala: str. A. I. Cuza nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Centru de Informare pentru cetateni, Tel. +40 251416235, In atentia: Serviciului Investitii si Achizitii, Fax: +40 251411561

 

 

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) - Servicii generale ale administratiilor publice Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta ?Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de Crestere Craiova: Lotul 2 - Realizare sistem pentru managementul traficului pe Calea Bucuresti - Nicolae Titulescu - str. Severinului"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Lucrari Executarea Locul principal de executare: Muncipiul Craiova, Calea Bucuresti - B-dul Nicolae Titulescu - Calea Severinului Codul NUTS: RO411 - Dolj

II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Realizarea unui sistem de management al traficului compus din: - subsistem de control al traficului; - subsistem de aplicare a legii in trafic; - subsistem de monitorizare video a traficului; - subsistem de comunicatii; - subsistem dispecerat; - subsistem de semnalizare rutiera (marcaje orizontale si verticale).

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) 34923000-3-Echipament pentru controlul traficului rutier (Rev.2) 45316210-0-Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier (Rev.2) 45316212-4-Instalare de semafoare (Rev.2) 48781000-6-Pachete software pentru managementul sistemelor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu

II.1.8) Impartire in loturi Nu II.

1.9) Vor fi acceptate variante Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Realizare sistem pentru managementul traficului pe Calea Bucuresti - Nicolae Titulescu - str. Severinului, conform cerintelor proiectului tehnic aprobat. Valoarea estimata fara TVA: 9, 812, 201RON


II.2.2) Optiuni Nu II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate Cuantumul: 100.000 lei - Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire (conform prevederilor art. 86 alin (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare): - virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original (Formular 3 din Sectiunea Formulare); ; Nota: In cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 278A1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, suma care va fi retinuta de autoritatea contractanta din valoarea garantiei de participare este :8.541, 22 lei. In cazul in care se opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, aceasta se poate realiza in cont de virament: RO04TREZ2915006XXX000180, cod fiscal 4417214, deschis la Trezoreria Craiova.In cazul unei garantii de participare depusa in Euro, echivalenta se va face la cursulBNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului (exclusiv TVA). Mod de constituire: conform prevederilor art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care se va opta pentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Fonduri Europene nerambursabile, Bugetul de stat si Bugetul local.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr. 10.1 din Sectiunea Formulare;
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr.10.2 din Sectiunea Formulare;
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Completare Formular nr. 12C din Sectiunea Formulare
;4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completare Anexa - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta din Sectiunea Formulare;
5. Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese: Completare Formular nr. 1 din Sectiunea Formulare.a) Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Lia Olguta Vasilescu- Primar, Miulescu Nicoleta - Secretar, Pascu Nicolae - Director executiv economic, Stefan Lucia - Director executiv adjunct economic, Predus Dorina - Director executiv Dir. Elaborare si Implementare Proiecte, Ghitalau Cristiana, Ditoiu Daniel, Radulescu Oana, Smarandache Florian, Popescu Andrei, Cretu Cristina, Dole Teodora, Bica Ileana, Ungureanu Elena, Chesoiu Vasile, Mihalcea Gabriela, Ciobanu Mihaela. b) Persoanele cu functii de decizie (consilieri locali) care au aprobat/aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Albastroiu Gheorghe, Badea Pavel, Boboc Virgil, Cherciu Dan Adrian, Dinca Marinica, Gheorghe Ana, Gidar Alexandru, Giurgiu Sabin, Lupulescu Ion, Magla Dan Iulius, Marinescu Dorel-Cosmin, Marinescu Nicolae Sidor, Margarit Dorin Constantin, Mincu Lucian, Nedelescu Gheorghe, Pirvuleasa Nicolae, Predescu Bianca Maria, Radu Marin, Radu Marin Traian, Raducanoiu Constantin, Sas Teodor Nicusor, Stefanescu Iulian, Stefarta Emilian, Tudor Florentin, Tui Niuri Radu Valentiu Ursu Constantin, Vasile Marian, Betiu Traian Alexandru Corneliu, Calangiu Cristina Mariana, Cilibiu Mihai, Cotescu Nicusor, Genoiu Mihail, Gheorghita Vasilica, Manda Marian Sorin, Pana Ionel, Pirvu Gheorghe, Popescu Nicoleta Laura, Socoteanu Razvan Florentin, Toader Vergil, Voicu Dorel, Dindirica Lucian, Stefanescu Silviu Dragota.
6. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata: Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte:
a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;
b)certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat.
Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: -Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii. -Pentru persoane juridice /fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis cu cel mult 30 zile inainte de data de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.-Pentru persoane juridice /fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate.
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul in care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, probarea inregistrarii trebuie sa fie cu cel mult 30 zile anterior datei de depunere a ofertelor. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata.
2. Autorizatii solicitate Ofertantul trebuie sa faca dovada ca este atestat ANRE pentru executare de linii electrice subterane. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul, daca este cazul - detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea. III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
3. Tert sustinator (daca este cazul). In conformitate cu prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1. Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri. Se va completa Anexa nr. 11- Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011). Nivelul minim al cifrei medii de afaceri globala pe ultimii trei ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie egal sau mai mare decat 19.000.000 lei (excl. TVA), respectiv 4.241.450, 12 Euro (1 Euro = 4, 4796 lei la data de 05.07.2012 ). In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii va completa Anexa nr. 11 din Sectiunea Formulare. 2. Bilanturile contabile pentru anii 2009, 2010, 2011 Se vor prezenta bilanturile contabile la 31.12.2009, 31.12.2010 si 31.12.2011, in copie lizibila, inregistrate la organele competente, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna, acesta cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii.

III.2.3) Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor lucrari executatein ultimii 5 ani. Se va completa Anexa nr. 16 - Declaratie privind lista principalelor lucrari. Lista va contine valori, perioade, locul executiei lucrarilor si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. In scopul verificarii informatiilor declarate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr.16 din Sectiunea Formulare.
2. Experienta similara Ofertantul are obligatia de a face dovada executarii in ultimii 5 ani de lucrari similare cu obiectul contractului, lucrari duse la bun sfarsit, in val. cumulata de cel putin 9.000.000 lei (excl. TVA), reprez. 2.009.107, 95 Euro (1 Euro = 4, 4796 lei la data de 05.07.2012), incluse in cadrul a maxim 4 contracte prezentate ca dovada a experientei similare, care sa includa: realizare sistem de semaforizare intersectie/ intersectii, realizare sistem de management centralizat si adaptiv al trafiului, realizare sistem automat de detectie si inregistrare automata a depasirilor de viteza, realizare/up-gradare centru de control al traficului, realizare sistem de monitorizare video a traficului in intersectie/ intersectii.
2. Experienta similara (continuare 1) Contractul/contractele de lucrari declarat(e) ca exp. similara va/vor fi cuprins(e) obligatoriu in Anexa nr.16.Pentru contractul/contractele de lucrari declarat(e) ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele documente: - Formular nr. 5 ? Experienta similara; - copii de pe parti relevante ale contractului, cu mentiunea ?conform cu originalul?; - proces verbal de receptie al lucrarilor , in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul; - recomandare din partea beneficiarului sau certificat de indeplinire a obligatiilor contractuale eliberat in conformitate cu prevederile art. 971 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in original, copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". 2. Experienta similara (continuare
3) Recomandarile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii : - date despre numele beneficiarului, denumirea lucrarii executate, valoarea lucrarii executate; - modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului; - daca au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale / totale de lucrari; - cazuri de accidente tehnice din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.
3. Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. - Se va completa Anexa nr. 13
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. Dotare tehnica minima: autoutilitara, platforma autoridicatoare (PRB), masina de taiat asfalt, grup electrogen, aparat de etichetat industrial, trusa sudura fibra optica, aparat de masura pentru fibra optica. Se vor prezenta documente care atesta detinerea acestora (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozie). Nota: Comisia de evaluare are dreptul de a verifica cele declarate de ofertant, eventualele neconcordante intre cele declarate si ceea ce exista, putand duce la descalificarea ofertantului. In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii va prezenta Anexa nr. 13 din Sectiunea Formulare.
4. Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - completare Anexa nr.14 - Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere.
5. Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. - completare Anexa nr.17 Informatii referitoare la personalul de conducere. 5. Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii (continuare 1). Ofertantul va face dovada ca in echipa de lucru are inclus cel putin urmatorul personal:
- 1 manager de proiect, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu studii superioare in domeniul obiectului contractului, certificat manager de proiect, care a fost implicat intr-un proiect similar de realizare a unui sistem de management al traficului;
-1 inginer instalatii electrice, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu studii superioare de specialitate, autorizat ANRE sau echivalent pentru executia de lucrari de instalatii electrice; 5. Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii (continuare 2).
-1 expert comunicatii, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu studii superioare de specialitate in domeniul inginerie electronica sau telecomunicatii, care a fost implicat intr-un proiect de realizare a unui sistem de canalizatie cu fibra optica;
-1 expert automatizari angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu studii superioare de specialitate in domeniul automatizari, care a fost implicat intr-un proiect de realizare a unui sistem de management al traficului; 5. Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii (continuare 3).
-1 inginer constructii civile, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, cu studii superioare de specialitate in domeniul CCIA;
-1 responsabil tehnic cu executia, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, atestat profesional de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei sau echivalent, in domeniul obiectului contractului;

5. Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii (continuare 4).
-1 responsabil cu controlul calitatii (CQ), angajat al ofertantului sau al caruiangajament de participare a fost obtinut, desemnat prin decizie interna de catre ofertant;
-1 coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, angajat al ofertantului sau al carui angajament de participare a fost obtinut, pe durata executiei lucrarilor, si care sa aiba atributiile prevazute de HG 300/2006 care reglementeaza prevederilecu privire la cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. 5. Informatii referitoare la personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii (continuare

5). Pentru personalul nominalizat cu indeplinirea contractului se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente:

- CV, in original, semnat si datat (Formular nr. 6); - documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului (dupa caz);
- angajament de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/ angajate astfel de persoana/ persoane), in original, semnat si datat (dupa caz);
- diplome studii de profil, acte calificari, atestari, autorizatii, etc.
6. Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze Se va completa Anexa nr. 18 - Model declaratie subcontractanti , cu subcontractantii si specializarea acestora.Subcontractantii declarati vor completa Formular nr.1 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare. In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita la incheierea contractului, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se constituie in anexa la contract. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a prezenta Anexa nr. 18 - Lista cu subcontractantii si specializarea acestora.
7. Tert sustinator tehnic si profesional - daca este cazul In conformitate cu prevederile art.190, alin (2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate (Anexa nr. 20, Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 din Sectiunea Formulare) Persoanele care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Anexa nr. 10.3, Anexa nr. 10.4 si Formular nr. 1 din Sectiunea Fomulare). 1. Informatii privind standarde de asigurare a calitatii Se vor prezenta certificate, emise de organisme independente conforme, care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului (ISO 9001:2008 sau echivalent) pentru lucrari de instalatii electrice. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
2. Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari. Se vor prezenta certificate, emise de organisme independente conforme, care atesta certificarea sistemului de management de mediu al ofertantului (ISO 14001 sau echivalent) pentru lucrari de instalatii electrice. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza. III.2.4) Contracte rezervate Nu III.
3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Da Procesul de reofertare are ca obiect pretul total al ofertei(excl.TVA). Ofertantii care au depus oferte admisibile vor fi invitati simultan sa prezinte preturi noi. Invitatia si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem. Ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. Licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1. Numarul de runde: 1(una). Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata unei runde: 1 (una) zi. In vederea participarii la licitatia electronica op.ec. trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.

IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 29/2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.09.2012 16:00 Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 24.09.2012 16:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 25.09.2012 12:00 Locul: Primaria Muncipiului Craiova, str. A. I. Cuza nr. 7, sala Gheorghe Chitu Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Persoane imputernicite in acest sens.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul este periodic Nu VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de Crestere Craiova", cod SMIS 31254, contract de finantare nr. 2685/30.12.2011, este finantat in cadrul POR 2007 ? 2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere.
Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul Operational Regionale

VI.3) Alte informatii In cazul in care oferta este depusa de un grup de op. ec., oferta trebuie sa cupr. un acord de asociere conf. Anexei nr. 44 Model acord de asociere din Sect. Formulare, care va incl., oblig., si urmat. clauze: - toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului; - liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv; - liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile; - toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului.
In cazul of. declarate castigatoare, la incheierea contractului, aut. contr. va solicita viitorului contractant legaliz. acordului de asociere. - Ofertantii tip I.M.M. care indepl. preved. legislatiei in vigoare (Lg nr. 346/2004 priv. stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, astfel cum a fost si completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din val. gar. de particip. vor depune doc. prin care dovedesc ca sunt I.M.M.- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prez. doc. edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar op. ec. de tip IMM din Romania. Op. ec. trebuie sa faca dovada ca indepl. conditiile de IMM. In cazul in care un grup de op. ec. depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM. - In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, aut. contr. va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ac. oferte. Documentatia de atribuire este semnata electronic.Pt. vizualiz. doc. de atribuire se va utiliza o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro Organism competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conformitate cu prevederile art. 256^2 alin. (1) lt. b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Primaria Municipiului Craiova - Directia Juridica Adresa postala: str. A. I. Cuza nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561

 

Pagina accesata de 296 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici
ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z