Licitatie Publica - Proiect integrat de dezvoltare urbana Orasul Bragadiru

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Proiect integrat de dezvoltare urbana Orasul Bragadiru

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL BRAGADIRU (PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU ILFOV)
Adresa postala: sos Alexandriei nr 249, Localitatea: Bragadiru, Cod postal: 077025, Romania, Punct(e) de contact: Primaria orasului Bragadiru, Tel. +0 0214480795, In atentia: Ion Jarcalete, Email: primariabragadiru@yahoo.com, Fax: +4 0214480795, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? Proiect integrat de dezvoltare urbana Orasul Bragadiru?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRUintentioneaza sa atribuie contractul de achizitie publica de executie lucrari avand ca obiect? Proiect integrat de dezvoltare urbana Ora?ul Bragadiru?
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de fata are ca obiect modernizarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, , achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video, modernizarea din punct de vedere arhitectural si peisagistic in orasul Bragadiru.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
32323500-8-Sistem video de supraveghere (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45316110-9-Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conformitate cu cerintelecaietului de sarcini si descriereacantitatilor din proiectul tehnicpus la dispozitia ofertantilor, se are in vederedezvoltarea urbana unitaraaorasului Bragadiruprinrealizarea , dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii rutiere, ailuminatului public , a sistemului de supraveghere video, a aspectuluiarhitectural si peisagistical orasului.
Valoarea estimata fara TVA: 75, 928, 029.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 1.518.560lei.b) Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.c) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. ordin de plata in contul RO54TREZ42124510220XXXXX, deschis la Trezoreria Ilfov, cod fiscal: 4992998 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor.Completare in formularul de garantie de participare si anexa nr.1. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat si fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. Completarea si prezentarea Formularului nr. 1 de cate toti membrii asocierii si tertii sustinatori . Prezentarea in copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a cazierului judiciar si cazierului fiscal pentru operatorul economic valabil la data limita de depunere a ofertelor . Prezentarea in copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a cazierului judiciar al administratorului/ administratorilor societatii declarati la ONRC valabil la data limita de depunere a ofertelor. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.Completarea si prezentarea Formularului nr. 2 de cate toti membrii asocierii si tertii sustinatori. Prezentarea in copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat. Trebuie sa se prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Prezentarea in copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a Certificatului eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local(certificatul trebuie prezentat pentru toate sediile si punctele de lucru fara personalitate juridica distincta). Trebuie sa se prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Completarea si prezentarea Formularului nr. 13 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 de cate toti membrii asocierii si tertii sustinatori si subcontractantiMentionam ca, in cadrul autoritatii contractante, urmatoarele persoane detin functii de decizie: CIMPOERU VASILE ? Primar, IANCU FLORICA-Secretar, STANCIU ION ?Presedinte Comisie e evaluare, JARCALETE ION-Membru Comisie e evaluare, CONSTANDIN ELENA-Membru Comisie de evaluare, STROE IULIAN-Membru Comisie de evaluare, MAGUREANU SORIN- Membru Comisie de evaluare. b. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nu se accepta completarea ulterioara a certificatelorprivind obligatiile de plata catre bugetul de stat sau bugetele localesolicitate mai sus, decat in situatia depunerii declaratiei pe propria raspundere conform prevederilor art. 11 alin (4) din HG 925/2006. ? Prezentarea in copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, punctele de lucruNota:
a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN declarateconform Lg 359/2004 din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta lucrarile care fac obiectul prezentului contract;
c. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta lucrarile care fac obiectul prezentului
contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
d. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Prezentarea in copie certificata conform cu originalul a Autorizatiei emise de I.G.Psau echivalent . pentru montarea sistemelor de supraveghere valabila la
data depunerii ofertelor, conform legii 333/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii 40/2010. Prezentarea in copie certificata conform cu originalul a Autorizatiei ANRE tip B in conformitate cu Ordinul nr. 90/2009 siOrdinul 27/2007 emise de Presedintele ANRE , valabila la data depunerii ofertelor
Nota: In cazul in care cerintele privind autorizarilesunt indeplinite de subcontractanti, este obligatoriu caacestia sa execute integral partile de contract pentru care sunt solicitate autorizarile
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globalea ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cusuma de 151.856.058 lei.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
Dovada prin mijloace agreate de banca operatorului economic prin care se confirma ca acesta are acces la sau dispune de o linie de credit (sau alte forme de finantare) neconsumata de cel putin 12.000.000 Lei care poatefi destinata indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim 6 luni de la data semnarii contractului de achizi?ie cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit in conformitate cu prevederile Ordinul nr.509/2011 al Presedintelui ANRMAP.
Declaratie privind asigurarea lucrarii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.), in cadrul unuia sau mai multor contracte similare, obiecte de investitiisimilarecelor prevazute in cadrul caietului de sarcini.
Nota: Pentru indeplinirea cerintei privind nivelul minim al experientei similare se accepta:
- fie prezentarea unui contract similar din punctul de vedere al naturii si complexitatii contractului care urmeaza sa fie atribuit, executat in ultimii 5 ani (prin raportare la data limita de depunere a ofertelor) , respectiv care sa fi presupus realizarea unor obiecte similare de investitii celor regasite in caietul de sarcini;
- fie prezentarea unor contracte duse la bun sfarsitin ultimii 5 ani (prin raportare la data limita de depunere a ofertelor) al caror obiect de investitiesafi curpins cel putin urmatoarele componente principale care se regasesc in obiectul viitorului contract si care sa corespunda cu cerinta minima solicitata, respectiv:
a) un contract avand ca obiect realizarea unor lucrari de refacere sistem rutier in valoare de ninim 35.000.000 lei (fara TVA).
b) un contract avand ca obiect realizarea unor lucrari de retele electrice de joasa tensiune/retele de iluminat in valoare de minim 9.000.000 lei (fara TVA).
c) un contract avand ca obiect realizarea si punerea in functiune a unor sisteme de supraveghere video pentru monitorizare strazi in valoare de minim 2.400.000 lei (fara TVA).
d) un contract avand ca obiect realizarea de lucrari de amenajare urbanisticainclusivpeisagistica / spatii verziin valoare de minim 16.000.000 lei (fara TVA)
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), de cel putin urmatoarele utilaje/mijloace de transport/ echipamente specifice pentru indeplinirea contractului, astfel cum rezulta acestea din extrasele de resurse aferente proiectului tehnic:
1. Statie de betoane cu o capacitate de minim 21 - 40 mc/ora;2. Statie de asfalt cu o capacitate de minim 35 - 40 to/ora;3. Autogreder pana la 175 CP;4. Excavator pe senile minim 0.85 mc;5. Buldozer pe senile 81 - 180 CP;6. Compactor autopropulsat cu rulouri cel putin12 tf;7. Perie mecanica pentru cura?at funda?ii drumuri;8. Repartizor finisor mixturi asfaltice;9. Autogudronator, 10. Autocisterna minim ;11. Masina trasat benzi de circulatie;12. Incarcator frontal pe pneuri0, 5- 4mc ? 3 buc, 13. Platforma ridicatoare cu brate tip PRB15 pe auto 14. Nacela ridicatoare;
15. Automacara;16. Macara 15 - 19 tf;17. Masina de taiat rosturi la beton;
18. Vibrator de exterior, 19. Topitor de bitum tractat, 20. Mai mecanic;21. Finisor de beton/asfalt cu cofraj glisant cu latimea de lucru min. 1000 mm;22. Autolaborator PRAM;23. Autolaborator sudura fibra optica; 24. Echipament pentru masura si diagnoza fibra optica;25. Echipament de insamantat;26. Echipament de tuns iarba;27. Autoutilitare
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin de urmatorul
personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: Manager de proiect: - absolvent de studii universitare tehnice;
- detinerea de competente relevante privind managementul de proiect
(dovedita prin certificate recunoscute cel putin la nivel national, cum ar fi
"Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919 sau echivalent;
- pregatire profesionala (experienta) relevanta in execu?ia de infrastructura
de drum de minim 5 ani;
- participarea in calitate de manager/adjunct manager de proiect la cel putin
unui contract de execu?ie infrastructura;
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin de urmatorul
personal de specialitate necesar pentru indeplinirea
contractului: Coordonator de proiect supraveghere video: - absolvent de studii universitare tehnice;
- detinerea de competente relevante privind managementul de proiect
(dovedita prin certificate recunoscute cel putin la nivel national, sau
echivalent);
- minim 3 ani experienta in implementarea proiectelor IT&C;
- participarea in calitate de manager/adjunct manager de proiect la cel putin
unui contract pentru realizarea unor sisteme de supraveghere videode monitorizare strazi si montare camere video;
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin de urmatorul
personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: Inginer
construc?ii drumuri: - studii superioare, absolvent al Facultatii de Constructii, Specializarea
Drumuri si Poduri;
- pregatire profesionala (experienta) relevanta in execu?ia de infrastructura
de drum de minim 5 ani;
- participarea in calitate de inginer drumuri la cel putin unui contract de
execu?ie de complexitate similara, respectiv lucrari de refacere sistem rutier;
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin de urmatorul
personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: Inginer electrician (instala?ii electrice): - studii tehnice superioare in specializarea Energetica/ Instalatii /
Electromecanica /Electronica/ Electrotehnica;
- pregatire profesionala (experienta) relevanta in execu?ia de infrastructura
de electricitate;
- participarea in calitate de inginer electrician la cel putin unui contract de
execu?ie de instalatii electrice- atestat ANRE II B sau echivalent conform Ordin 90/2007 siOrdinul 27/2007 al ANRE
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin de urmatorul
personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: Expert sisteme de supraveghere video: - absolvent de studii superioare in specializarea electrotehnica/ electronica/
automatica/ sau echivalent;
- atestat/certificat pentru lucrari sisteme de securitate (ARTS sau
echivalent);
- minim 3 ani experienta in implementarea proiectelor de securitate;
- participarea in calitate de expert tehnic/inginer la realizarea a cel putin unui
contract de execu?ie pentru realizarea unor sisteme de supraveghere video
care sa fi avut ca obiect activita?i de monitorizare strazi ?i montare camere
video;
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin de urmatorul
personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: Inginer de sistem:
- absolvent de studii universitare de lunga durata in domeniul Electronica/Electrotehnica/ Automatizari /Calculatoare software/hardware
sau echivalent;
- minim 3 ani experienta in implementarea proiectelor IT&C;
- participarea in calitate de inginer de sistem la implementarea a cel putin unsisteme de supraveghere video
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin de urmatorul
personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului: Inginer
horticol: - studii superioare de profil in domeniul horticol;
- pregatire profesionala (experienta) relevanta in execu?ia de lucrari de
amenajare spa?ii verzi de minim 3 ani;
- participarea in calitate de inginer horticol la cel putin unui contract de
execu?ie amenajare parc pentru localitati;
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin de urmatorul
personal de specialitate necesar pentru indeplinirea
contractului: Responsabil tehnic cu executia (RTE), atestat MDRT in
domeniul drumuri;Responsabil tehnic cu executia (RTE), in domeniul electric atestat;Responsabil cu controlul tehnic de calitatein domeniulelectricMuncitori calificati - minim asfaltator, betonist, dulgher, instalator instalatii, pietrar, electricieni, masinist, sudor.Muncitori necalificati/personal deservire construc?ii.
Informatii privindsubcontractantii
Prezentarea listei cuprinzand toate contractele pe care le are in desfasurare, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul sa ceara referinte privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, precum si verificarea disponibilului de resurse declarat in cadrul documentelor de
calificare.
Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001
Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 14001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
70%
70
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie a lucrarilor executate
10%
10
Descriere: a)Nu se accepta perioade de garantie mai mici de 24 luni calendaristice;Pentru ofertele care prevad garantia minim acceptata de 24 de luni se acorda 0 puncte;Nu se accepta garantii mai mari de 36 luni calendaristice.Pentru oferta careprevede cea mai mare perioada de garantie a lucrarilor executate se acorda punctajul maxim alocat (10 puncte);Pentru celelalte oferte, punctajul se acorda proportional.
3.
Durata de executie a lucrarilor
20%
20
Descriere: i. Pentru cea mai mica durata de executie a lucrarii se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv (20 puncte).Pentru celelalte durate de executie a lucrarii punctajul se acorda proportional..Perioada maxima acceptata de executie este de 18 luni, iar perioada minima de executie este de 8 luni.Ofertele care prevad alte durate de executie vor fi declarate neconforme.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
Pondere componenta tehnica: 30 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.06.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finan?at prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 , Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Centre urbane
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Numarul documentatiei respinse: 23140;Algoritmul de calcul al factorilor de evaluare se regaseste in sect. General documente : "Factori de evaluare" si in "Specificatii tehnice ale CS";Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de atribuire. Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului;? Esecul de a depune o oferta care sa nu indeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila;? Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei modificari a documentatiei de atribuire emisa in timpul perioadei de pregatire a ofertei, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile sau natura ofertei sau executia contractului;In situatia in care 2 sau mai multi operatori economici au punctajul egal, acestia vor transmite o noua ofert financiara prin SEAP la sectiunea intrebari. Oferta ca va avea cel mai mic pret, va fi desemnata castigatoare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu prevederile art. 256 2* din OUG 34/2006, termneul este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achiitii Publice Bragadiru
Adresa postala: sos Alexandriei nr 249, Localitatea: Bragadiru, Cod postal: 077025, Romania, Tel. +4 0214480795, Fax: +4 0214480795

Pagina accesata de 206 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z