Licitatie Publica - Reabilitare, captare noua si statii de tratare in judetul Arges

LICITATIE EXPIRATA

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

APA CANAL 2000 S.A.

Adresa postala: B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24A, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110016, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI VIOREL BURCUS, Tel. +40 0248625050, Email: mihai.burcus@apa-canal2000.ro, Fax: +40 0248223540, Adresa internet (URL): www.apa-canal2000.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Operator Regional de Apa - Canal

Activitate (activitati)

- Ap?

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

CL 1 ? Reabilitare, captare noua si statii de tratare in judetul Arges

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de executare: Localitatile Pitesti, Budeasa, Stefanesti, Merisani, Mosoaia, Costesti si Topoloveni, judetul Arges

Codul NUTS: RO311 - Arges

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari pentru reabilitarea statiei de tratare Budeasa, reabilitarea si extinderea surselor de apa si clorinari noi la Stefanesti, sursa si clorinare noua la Merisani, clorinare noua la Mosoaia, reabilitarea si extinderea surselor de apa si a statiei de tratare a apei la Costesti, reabilitarea si extinderea surselor de apa si statie noua de tratare a apei la Topoloveni includ: a)Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statia de epurare/statia de tratare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectelor Tehnice in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.b)Lucrari de constructie.c)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.d)Testare si punere in functiune.e)Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar.f)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni conform conditiilor generale de contract.g)Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.e) Capacitatile statiilor sunt urmatoarele: STAP Budeasa: Debit max = 1080 m3/oraSTAP Raul Doamnei: Debit max = 90 m3/oraSTAP Valea Mare: Debit max = 60 m3/oraSTAP Merisani: Debit max = 44 m3/oraSTAP Mosoaia: Debit max = 65 m3/oraSTAP Costesti: Debit max = 240 m3/oraSTAP Topoloveni: Debit max = 125 m3/oraSe va avea in vedere imprejurarea ca valoarea estimata a contractului conform devizului general aprobat este in cuantum de 25.961.185, 12 RON la care se adauga si procentul de 6, 62% reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 1.718.630, 45 RON in conditiile art. 29 alin. (2 indice 1) din O.U.G. nr. 34/2006.Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.2)

71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 27, 679, 815.57RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

21 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare: 519.223 lei. Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 10.156, 11 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor. Data la care se face echivalenta leu/alta valuta pentru garantiile de participare constituite in alta moneda: cursul comunicat de B.C.E. aplicabil in cea de-a treia zi lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau ordin de plata in contul APA CANAL 2000 SA (CIF: RO 13009001) IBAN RO32RZBR0000060003362322 deschis la Raiffeisen Bank, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 (Model orientativ) sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) sau in format electronic (in S.E.A.P.), cu conditia semnarii acesteia cu semnatura electronica de catre banca/societatea de asigurari emitenta pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului. Modelul orientativ al garantiei de buna executie este prezentat in Formularul nr. 2. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri europene - Fondul de Coeziune - POS Mediu, Axa 1 - ?Extindere si reabilitarea intrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa caz, se va completa formularul nr. 3 si anexa la acest formular, respectiv Formularul nr. 3A.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.Se vor prezenta: -Declaratia de eligibilitate.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4) autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de a solicita in verificarea conformitatii acestei declaratii Cazierul judiciar si fiscal al operatorului economic si al administratorului/administratorilor operatorului economic.Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5), Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor si Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos.Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.-Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa confirme ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia, ca nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri, ca oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite si ca detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6).Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.-Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Membrii A.G.A. Apostoliceanu Sorin, Dinescu Gheorghe, Gentea Cristian, Marinescu Silviu, Mosteanu Florentin Andrei, Neacsu Mariean, Tudosoiu Dumitru, Oprea Gheorghe-Gabriel, Ionescu Dumitru, Marica Daniela-Elena, Stoicea Alin Mihail, Barbu Gheorghe, Puscasu Mariana, Musat Valerica, Ghilencia Vasile Valentin, Dan Vasile, Radu Ion-Marian, Badiu Nicu, Bouleanu Nicolae, Frintura Adrian-Dumitru, Pirnuta Marius-Georgian, Deleanu Ion, Geanta Ilinca. Membrii C.A.: Patrascu Liviu, Nedelea Veronica, Boteanu Vasile, Goncearu Horia-Radu, Ion Dragos-Catalin. Directorii S.C. Apa-Canal 2000 S.A.: Mujea Gelu, Decher Ion, Boteanu Vasile, Nedelea Veronica, Lecu Nicolae, Sandulescu Mihail, Enache Victor George. Persoane implicate in implementarea/ derularea proiectelor/ procedurilor: Serviciul contracte achizitii publice Burcus Mihai, Radomir Cecilia, Visoiu Ovidiu. Consilier juridic contracte Dumitru Nicola. Membrii UIP Dumitrescu Gabriel, Georgescu Catalin, Solomon Adina, Tiroiu Nicoleta, Stanca Dorian, Mihaescu Maria Marinela, Baicu Catalin, Ciobanu Mihaela, Dumitru Mariana, Mihaescu Laurentiu Cosmin, Stancu Mariana, Olteanu Constantin, Dragna Bogdan.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 7).Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia va fi depusa si de tertul sustinator si/sau subcontractantii nominalizati, daca este cazul. Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.Se vor prezenta: -Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic.Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului.Modalitatea de indeplinire: Pentru persoanele fizice/juridice romane se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate iar pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document echivalent.Nota: in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru acele activitati asumate prin acordul de asociere.-Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.Conditie de calificare: persoanele juridice straine trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscal sau o declaratie valabila in acest sens.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.Nota: cerinta aplicabila numai persoanelor juridice straine.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 51.922.370 lei. Se vor prezenta: -Formularul nr. 10 - Informatii generale aferente ultimilor trei ani. -Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.

Modalitatea de indeplinire

Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Central Europeana pentru ultimii 3 ani fiscal incheiati, orientativ avandu-se in vedere urmatoarele valori de referinta: anul 2011:1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei, pentru anul 2009:1 EUR = 4, 2373 lei, 1 USD = 3, 0493 lei Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.

Cerinta nr. 2Dovada prin care se confirma ca ofertantul va avea acces la momentul semnarii contractului la disponibile resurse reale negrevate de datorii (cum ar fi o linie de credit sau alte mijloace financiare confirmate de banci) de cel putin 3.708.740 lei suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de maxim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.

Modalitatea de indeplinire

Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 3.708.740 lei si pentru o perioada de 3 luni.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1Conform Ordinului comun nr. 2266/335/2012 privind documenta?iile standardizate pe Mediu, ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii lucrarilor de executie a cel putin 2 statii de tratare a apei cu o capacitate de minim 30 l/s fiecare, in cadrul unor contracte de proiectare si executie. Experienta in proiectare si executie poate fi dovedita si prin prezentarea de contracte distincte pentru proiectare, respectiv executie, cu conditia prezentarii de documente care sa demonstreze calitatea serviciilor prestate, respectiv a lucrarilor executate. Se vor prezenta: -Formularul nr. 11 - Lista privind principalele servicii/lucrari prestate/executate in ultimii 3/5 ani. -certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client privat beneficiar prin care se face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara. -cel putin o recomandare (datata, semnata si parafata de catre beneficiar)/certificat constatator emis in conformitate cu prevederile art. 97 indice 1 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, pentru fiecare contract care face obiectul experientei similare.

Modalitatea de indeplinire

Se vor prezenta documentele solicitate in coloana alaturata. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului. Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente: - modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; - daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale a livrabilelor de contract, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindeplinrii sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre prestator. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.

Cerinta nr. 2: Informatii privind subcontractantii. Se va prezenta Formularul nr. 5 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?Nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.

Modalitatea de indeplinire

Se va prezenta Formularul nr. 5 si datele de identificare ale eventualilor subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.

Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei pentru activitati de proiectare si executie lucrari de constructii.

Modalitatea de indeplinire

Se vor prezenta informatii privind sistemul de management al calitatii pentru activitati de proiectare si executie lucrari de constructii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent). In ipoteza in care oferta va fi intocmita de un ofertant reprezentand o asociere dintre un proiectant si un constructor, cerinta se considera indeplinita in situatia in care proictantul probeaza implementarea sistemului de calitate pentru activitatile de proiectare iar constructorul pentru activitatile de construire.

Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei pentru activitati de proiectare si executie lucrari de constructii.

Modalitatea de indeplinire

Se vor prezenta informatii privind sistemul de management de mediu pentru activitati de proiectare si executie lucrari de constructii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management de mediu (cum ar fi ISO 14001 sau echivalent). In ipoteza in care oferta va fi intocmita de un ofertant reprezentand o asociere dintre un proiectant si un constructor, cerinta se considera indeplinita in situatia in care proictantul probeaza implementarea sistemului de management pentru activitatile de proiectare iar constructorul pentru activitatile de construire.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii

Pondere

Punctaj maxim

1.

Pretul ofertei

50%

50

Descriere: Componenta financiara

2.

Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25

50%

50

Descriere: Componenta tehnica

Punctaj maxim componenta tehnica: 50

Pondere componenta tehnica: 50 %

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

AG_CL_1

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2013 00:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

11.04.2013 16:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 07.05.2013 18:00

Locul: In SEAP

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata in judetul Arges?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.

Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

VI.3) Alte informatii

Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, oferta castigatoare fiind cea clasata pe locul 1. In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (re-ofertare).

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

S.C. APA CANAL 2000 SA

Adresa postala: Adresa postala: Bd. I.C. Bratianu, nr. 24 A , Localitatea: Pitesti, judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 13009001, Romania, Tel. +40 0248625050, Email: mihai.burcus@apa-canal2000.ro, Fax: +40 0248223540, Adresa internet (URL): www.apacanal2000.ro

Pagina accesata de 276 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z