Licitatie Publica - Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti - Construire Corp Nou - Sala Sport, in incinta Grupului scolar D-na Stanca

LICITATIE EXPIRATA

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MINCU, Tel. 021.305.55.30, Email:  Daniela.mincu@bucuresti-primaria.ro, Fax:  021.305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti - Construire Corp Nou - Sala Sport, in incinta Grupului scolar Dna Stanca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti Str.Porumbacu, nr. 52
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti - Construire Corp Nou - Sala Sport, in incinta Grupului scolar Dna Stanca
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti - Construire Corp Nou - Sala Sport, in incinta Grupului scolar Dna Stanca
Valoarea estimata fara TVA: intre 650, 000 si 750, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Da
Aut.contr.isi rezerva dreptul de a aplica art.122 lit j din OUG 34/2006: val estimat: 100000 euro
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
270 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.de particip.: 13000 euro (vir.bancar/instr.de gar. emis de o soc.bancara sau de asig)garantie de buna executie: 3% din Valoarea de contract acceptata(instrumentgarantare/retineri succesive)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local, plata cu OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
In cf. cu art.44 alin.2 din OUG 34/2006, in cazul in care o oferta comuna este declarata castigatoare se va solicita ca asocierea sa fie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie prvind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata in original, in copie legalizata sau copie conform cu originalul valabile la data deschiderii ofertelor, Conventie de integritate, Certificat constatator ORC in original, in copie legalizata sau copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertelor, Certificat constatator de autorizare ptr lucrarile ce fac obiectul acestei proceduri, emis de Registrul Comerului de pe langa Tribunalul teritorial, in copie legalizata sau "conform cu originalul".- Informatii generale despre ofertant
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
Bilanturi contabile 2008, 2009, 2010 vizate si inregistrate de organele competente, copii ale rapoartelor de audit si/sau cenzori in copie "conform cu originalul".- Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie financiara (cu anexe) si scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor soc recunoscute de audit fin.si contabil sau orice alte doc.legale edif.prin care of.isi poate dovedi cap ec si fin
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra anuala medie de afaceri - din lucrari de constructii civile - pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie mai mare sau egala cu: 1250000 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa experienta similara- recomandari, copii ale contractelor de executie si a proceselor verbale la terminarea lucrarilor emise de autoritati, aferente tuturor contractelor privind experienta similara.Fisa resurse umane- inaintre de a semna contractul, contractantul careaafost declarat castigator va prezenta o decl pe pr raspundere ca isi mentine pers cheie carea a fost in oferta, pe toata per de derulare a contr de lucr.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Indeplinirea si finalizarea (fara obiectiuni sau refuzuri la receptie) in ultimii 5 ani, impliniti pana la data depunerii ofertelor, a unui contract de lucrari constructii civile cu o valoare de minim: 300000 euro fara TVA; 2)Este absolut obligatoriu ca in echipa de conducere a lucrarii (personal cheie) sa fie numit: un coordonator de Proiect numit conform contractului ?Reprezentant al Antreprenorului?, care trebuie sa aiba experienta adecvata si de calificare profesionala dovedita, relevanta pentru lucrari de natura similara cu acest proiect (se considera indeplinita cerinta daca persoana propusa are minim 5 ani vechime ca inginer diplomat in constructii civile iar activitatea desfasurata conform CV-ului a fost de minim 5 ani in domeniul constructiilor civile, un Responsabil tehnic cu executia (RTE) in dom.constr.civile, un Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ) in dom.constr.civile, un Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca (care poate fi angajatul Ofertantului cu contr de munca sau un colaborator persoana fizica/juridica cu contr de colaborare/prestari servicii, Personal de coordonare a santierului care nu va acelasi cu Coordonatorul de Proiect, Lista cuprinzand subcontractantii, cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora, insotita si de acordurile de subcontractare, Ofertantul trebuie sa prezinte dovezi ale sistemului propriu de conducere si de asigurare a calitatii lucrarilor acreditat ISO 9001:2008 sau certificatele echivalente. Ofertantul trebuie sa prezinte dovezi ale sistemului propriu de management al mediului acreditat ISO 14001:2005 sau certificatele echivalente.Ofertantul trebuie sa prezinte dovezi ale sistemului propriu de management al sanatatii si securitatii ocupationale acreditat OHSAS 18001:2008 sau certificatele echivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.08.2011 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2011 11:00
Locul: Splaiul Independentei nr.291-293, sector 6, Bucuresti, etaj 10, Directia Generela Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Documentatia tehnica se poate accesa gratuit de la adresa de Internet : www.pmb.ro, sectiunea Achizitii sau le pot obtine de la Directia Generala Achizitii, et.10, B-dul Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, Bucuresti.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Achizitii
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021 305 55 30, Email:  serviciuldeachizitiipublice@bucuresti-primaria.ro, Fax:  021 305 55 87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro

Pagina accesata de 171 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z