Licitatie Publica - Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului

LICITATIE EXPIRATA

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACET S.A. Suceava
Adresa postala:  Suceava. strada Mihai Eminescu nr. 5, judetul Suceava, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720183, Romania, Punct(e) de contact:  Groza Stefan, Tel. 0230206315, In atentia:  ing Radu Chisalita, Email:  acet@rdslink.ro, Fax:  0230520941, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Gura Humorului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Gura Humorului , jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie lucrari pentru reabilitarea statiei de epurare de la Gura Humorului 16.178 L.E., obtinere Autorizatii de demolare/constructie, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune, mentinerea statiei in functiune pentru conformare cu parametrii garantati.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie lucrari pentru reabilitarea statiei de epurare de la Gura Humorului , obtinere Autorizatii de demolare/constructie, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune, mentinerea statiei in functiune pentru conformare cu parametrii garantati.
Valoarea estimata fara TVA: 21, 413, 911RON
II.2.2) Optiuni
Da
conf art 252 litera j si k din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
33 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 50.000 Lei. Valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelorGarantie de buna executie 10% din valoarea acceptata a Contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune si Co-finantare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 5 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formularul nr. 6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Formularul nr. 7 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006
Formularul nr. 8 Imputernicireaprivind autorizarea semnarii ofertei si contractului.
Formularul nr. 9 Informatii generale despre ofertant
Formularul nr. 10 Date despre asociere ( completatdoar de catre Liderul asocierii )Acordul sau scrisoarea preliminara de asociere ( daca este cazul )
Formularul nr. 12 Declaratie privind eligibilitatea
Formularul nr. 13 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Certificatul de atestare fiscala.
Certificat pentru plata CAS;
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale
Formular nr. 29DECLARATIE ANGAJAMENT DE SUSTINERE ( DOAR PENTRU SUSTINATORI )
Pentru persoane juridice romane
-Certificat Constatator;
-Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
-Certificat de inregistrare in scopuri TVA
Pentru persoane juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 14 Identificare financiara completata de liderul asociatiei
Formularul nr. 15 Declaratie financiara recapitulativaBilanturile Contabile, Contul de Profit si Pierdere, toate Anexele, la datele de 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010
Cerinte minime obligatorii :
- Dovada ca Ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare, suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pe toata perioada Contractului, in valoare de minim 1, 8 milioane lei, independent de angajamente pentru alte contracte aflate in desfasurare;
-Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu 11, 5 milioane LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificatul ISO 9001 sau Standardele echivalente
Formular 16 ?Sistemul de asigurare a calitatii.
Formular 17 - PMM
Ofertantul va trebui sa indeplineasca in mod cumulativ cerinte minime obligatorii:
1. Executie lucrari de constructii finalizate in ultimii in 5 ani;
- Cel putin 1 contract de lucrari finalizat, a carui valoare sa fie de cel putin 16 milioane LEI, care sa cuprinda executia de lucrari pentru o SEAU, incluzand cel putin: Preepurare mecanica, Epurare mecanica, Epurare secundara, Prelucrarea namolului, Lucrari civile / mecanice / electrice / automatizari / SCADA
Se vor lua in considerare acele certificate semnate in per ulie 2006 pana la data depunerii ofertei).2.Proiectare Experienta de minimum 3 ani proiectarea de SEAU, - Cel putin 1 contract de servicii in regie proprie sau prin terti nominalizati cu experienta in servicii de proiectare similara ca natura si complexitate) sau 1 contract de proiectare si executie pentru o statie de epurare ape uzare de minimum 12.000 PE. Contractele trebuie sa includa cel putin epurarea primara, si avansata a apei uzate, prelucrarea namolurilor, SCADA;Se vor lua in considerare acele certificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei (Iulie 2006 pana la data depunerii ofertei).
Formularul nr. 18 Experienta ca antreprenor/proiectantFormularul nr. 19 Declaratie privind lista principalelor lucrari proiectate / executate in ultimii 5 aniFormularul nr. 20 Declaratie privind parte/partile din contract care sunt indeplinite de asociati/subantreprenori
Formularul nr.21 Personalul principal angajat in contract
Formularul nr.22 CV personalului cheie
Formularul nr. 23 Angajament de disponibilitate si exclusivitate
Cerinte specifice minime obligatorii privind personalul cheie sunt specificate in FDA, la punctul 5.4.3
Formularul nr. 24 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
Formularul nr. 25 Declaratia privind asumarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii (sanatate si protectia muncii)
Acord sau scrisoare preliminara de asociere
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Cost operational maxim garantat
10%
Descriere: Componenta financiara
3.
Metodologia de executie a lucrarilor
30%
Descriere: conform cap 7 din FDA
4.
Strategii privind factorii de risc
20%
Descriere: conform cap 7 din FDA
5.
Modul de alocare a zilelor de lucru pentru experti, pe perioada de testare a lucrarilor (3 luni) si pe Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni)
10%
Descriere: conform cap 7 din FDA
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
GH-SE-YB-CL10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2011 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2011 12:30
Locul: la sediul Autoritatii Contractante , indicat la punctul 1.1 din FDA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii vor participa la deschiderea ofertelor prin persoane imputernicite in scris.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Suceava
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavopoleus nr. 6, Sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (021) 310.46.41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  (021) 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile conf. art. 256^2/OUG 34
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al S.C. ACET S.A.
Adresa postala:  strada Mihai Eminescu nr. 5, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720183, Romania, Tel. 0230206315, Email:  acet@rdslink.ro, Fax:  0230520941

Pagina accesata de 170 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z