Licitatie Publica - Refacere podet km 229+060 linia 101 Pitesti - Craiova

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Refacere podet km 229+060 linia 101 Pitesti - Craiova

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebalnr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Voinea, Tel. +40 351403282, Email: teodor.voinea@cfr.ro, Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Refacere podet km 229+060 linia 101 Pitesti - Craiova

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Sucursala CREIR CF Craiova:

Lucrarea este amplasata in judetul Dolj, linia CF 101 intre statiile Robanesti - Pielesti

Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrarea consta in demolarea podetului existent si inlocuirea acestuia cu un podet din tabla ondulata tip multi ? plate (HAMCO UF02), cu lumina de 2, 66 m si lungimea transversala a caii de 23, 15 m. Lucrarile de demolare a podetului existent si refacerea celui nou se vor executa la adapostul unui pod provizoriu G18.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

1. REFACERE PODET KM 229+060 linia 101

? Podet tip HAMCO UF022. ORGANIZARE DE SANTIER

Valoarea estimata fara TVA: 278, 350RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

56 zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

Garantia de participare este in cuantum de 5.567 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;

- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si in conformitate cu prevederileart.2781 din OUG nr.34/2006.In cazul in care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma, in conformitate cu art.2781 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, respectiv suma de 2.783, 50 lei.Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului se poateconstitui astfel: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara, care devine anexa la contract.- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1.Declaratie privind neincadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea) Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune in original.

2.Declaratie privind neincadrarea la art.181 din OUG 34/2006 Ofertantul va depune o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune in original.

Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Autoritatea contractanta are dreptul de a excludeoperatorii care se afla in una din situatiileprevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.

3.Declaratie privind neincadrarea la art. 691 din OUG 34/2006 Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinatorva depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune in original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.

Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF CFR SA Bucuresti - Suc. CREIR CF Craiova urmatorii: Directorul  Gheorghe Popa-Ingineru, Contabil Sef - Constantin Mihart, Sef Divizia Linii- Radu Fetoiu, Sef Serviciu LAT - Ion Ciofu, Sef Serviciu TE - Nicolae Costea, Sef Oficiu Juridic - Marius Petrescu, Sef Serviciu BAI - Petronela Hertzog, Sef Birou Achizitii Publice - Teodor Voinea.

4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat) Ofertantul /ofertantul asociat/subcontractantul va depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul B6 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat)? se depune in original.

5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independentaAvand in vedere prevederileOrdinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independentain conformitate cu Formularul 14 ? se depune in original. Declaratia se completeaza dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.

6.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci cand este cazul). Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC -in original sau copie legalizata.

2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru lucrarile de ?constructii, intretinere si reparatii poduri si podete de cale ferata?.Pentru lucrarilede ?constructii, intretinere si reparatii poduri si podete de cale ferata?, ofertantii trebuie sa detinaAutorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, in termen de valabilitate.

In cazul in care, ofertantul este declarat castigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1.a)Fisa de informatii generale. Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, pe ultimii 3 ani in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici, care trebuie sa fie in valoare de minim 270.000 lei.

b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani.

2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul. a) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la lit. a).

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1) Lista cu principalelelucrari executate in ultimii 5 ani .

2) Experienta similara se demonstreaza prin executarea a maxim 3 contracte pentru lucrari de , ,constructii reparatii si intretinere poduri si podete de cale ferata, , in ultimii 5 ani de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul contractului a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 270.000 lei fara TVA.Valoarea minima se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, in cazul in care oferta depusa a fost alta decat oferta individuala.Aceasta lista va fi insotita de cel putin un document (contract, proces verbal de receptie, etc.) prin care sa se confirme ca lucrarile au fost executate si duse la bun sfarsit, demonstrandu-se in acelasi timp si indeplinirea pragurilor valorice de mai sus.

3)Informatii privind subcontractarea.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor). In cazul in care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea ?nu este cazul?. Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate.

4)Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).

Acordurile / contractele de subcontractare pot fi incheiate sub conditia atribuirii contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei.

5. Informatii privind capacitatea profesionala

Ofertantul trebuie sa dispuna de:

- responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniile II ?constructii poduri si III ? constructii de cai ferate, conform OMLPT nr. 777/2003 - pentru aprobarea Reglementarii tehnice ?Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii? (CV, copie dupa atestat si legitimatie cu valabilitate la zi)-sef de santier cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii (CV);

- responsabil calitate (RCQ) - prezentarea deciziei de numire (CV);

- responsabil cu SC autorizat conform Ordinului MTCT nr.2262/2005, in functie de cel putin sef district intretinere cale conform Instructiei nr.317-Instr. pt. restrictii de viteza, inchideri de linii(autorizatie AFER cu valabilitate la zi);

- responsabil cu SSM atestat conform prev. din Legea 319/2006 a SSM (copie dupa atestat);

6)Informatii privind dotarea tehnica.

Ofertantul detine sau are drept de folosinta pentru dotari, utilaje, echipamente, mijloace de transport ce le va utiliza in indeplinirea contractului.

7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul.

a)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.b)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la pct a).

1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

52/6/651/2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2012 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

18.09.2012 10:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 18.09.2012 11:00

Locul: SCREIR CF Craiova

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire - pretul cel mai scazut, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iarcontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania,

Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745,

Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centru Regional EIR CF Craiova

Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania,

Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214

 

Pagina accesata de 484 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici
ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z