Licitatie Publica - Regularizare rau Neajlov pe tronsonul Crevedia Mare-Iepuresti in vederea asigurarii capacitatii de transport a albiei, judetul Giurgiu

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Regularizare rau Neajlov pe tronsonul Crevedia Mare-Iepuresti in vederea asigurarii capacitatii de transport a albiei, judetul Giurgiu

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN PAIUS, Tel. +40 248223449, Email: carmen.paius@daav.rowater.ro, Fax: +40 248220878, Adresa internet (URL): www.rowater.ro/daarges, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii de gospodarire a apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Regularizare rau Neajlov pe tronsonul Crevedia Mare-Iepuresti in vederea asigurarii capacitatii de transport a albiei, judetul Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Regularizare rau Neajlov pe tronsonul Crevedia Mare-Iepuresti in vederea asigurarii capacitatii de transport a albiei, judetul Giurgiu
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii supraveghere tehnica a executiei lucrarilor de constructii prin dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: "Regularizare rau Neajlov pe tronsonul Crevedia Mare-Iepuresti in vederea asigurarii capacitatii de transport a albiei, judetul Giurgiu"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari de servicii conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 791.49RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 135lei;valabilitate 70 zile de la data limita de primire a ofertelor;se exprima in lei si poate fi constituita prin: virament bancar, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara(scrisoare de garantie bancara(formular 9), ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original;ordin de plata in contul IBAN RO37TREZ0465005XXX005417 deschis la Trezoreria Pitesti(CIF 18293604), confirmat de banca;Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, conform art. 33, alin (3), lit.b din HG 925/2006, vor fi respinse.In cazul ofertantilor din categoria IMM?urilor(facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autor.contr. are dreptul de a retine garan.partic.in sit: isi retrage oferta in per.valab.;nu constituie gar.buna execut. in per.valab.a of.ca fiind castigatoare;refuza sa semneze contr. in per. de valabilitate a ofertei. Cuantum 5%din val.contr.fara TVA;Constituire: conf. art. 90 alin 1 din HG 925/2006; sau retineri succesive avand in vedere prevederile HG nr.1045/2011. Autorit.Contrac. are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei conf art 92 alin 2 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul ofertantilor din categoria IMM?urilor(facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratii privind neincadrarea in situatiile prev.la art 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(formular 12A din Modele de formulare);
-Cazier judiciar. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.-Declaratie privind neincadrarea in niciuna din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (completare formular 12B din Modele de formulare.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69, alin 1 din O.U.G 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Cerinta obligatorie: completare formular 8 din Modele de formulare).Pers. autorit.contr. care detin functii de decizie si au rol in initierea, derularea si finalizarea preocedurii: Adrian Moisescu-director, Marian Coman-director tehnic, Sanda Mirtoiu-director economic, Carmen Paius, Liana Bardeanu, Silviu Florea.-Declaratii privind calitatea de participant la procedura(prezentarea formularul 4 din Modele de formulare).-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(Cerinta obligatorie: prezentarea formularul 5 din Modele de formulare).-Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale: Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de M.F.-A.N.A.F., din care sa rezulte plata contributiilor la bugetul de stat, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate.(in original, copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura reprezentantului legal al operatorului economic si stampila);
- Certificat constatator pentru persoane juridice privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, eliberat de consiliul local, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate, (in original, copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura reprezentantului legal al operatorului economic si stampila);In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerintele obligatorii, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, oferta va fi respinsa ca inacceptabila (conform art.36, alin1, lit.b din HG 925/19iulie2006 cu modificarile si completarile ulterioare). -Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original, copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila, emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor din care sa rezulte: sediul actual al societatii;obiectul de activitate care trebuie sa corespunda in codul CAEN.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerintele obligatorii, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, oferta va fi respinsa ca inacceptabila (conform art.36, alin1, lit b din HG925/925 din 19 iulie 2006 cu modificarile si completarile ulterioare).-In cazul persoanelor juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este resident, cu respectarea prevederilor Legii nr.571/2003 (original, copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, in care se solicita cifra de afaceri globala pe ultimii 3(trei)ani, sa fie cel putin egala cu 13500 lei. In cazul ofertantilor din categoria IMM?urilor (dovada prin prezentare documente prevazute in Legea 346/2004), cifra de afaceri se constituie in procent de 50%. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerinta obligatorie, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii cu privire la: Lista principalelor contracte de prestari servicii in ultimii 3 ani: ofertantul sa fi indeplinit si finalizat contracte de prestari servicii in valoare, cel putin egala cu suma de 6800 LEI, ale caror obiect a fost prestarea serviciilor de supraveghere tehnica aferente lucrarilor de constructii hidrotehnice;
-Indeplinirea si finalizarea in ultimii 3 ani, cel putin a unui contract care a avut ca obiect prestarea unor servicii similare de lucrari hidrotehnice de regularizari, consolidari sau aparari de maluri, praguri de fund cu categoria de importanta ?B?.Nu se impune valoare minima.
Recomandari din partea altor beneficiari/clienti - autoritatea contractanta solicita, ca cerinta minima, obligativitatea prezentarii cel putin una sau mai multe recomandari din partea unor beneficiari/clienti pentru prestarea de servicii similare (inclusiv de la beneficiarii contractului sau contractelor de
valoare minima impusa).
-Declaratia privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari: ofertantul trebuind sa faca dovada ca dispune de echipamente tehnice pentru indeplinirea contractului.
-Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
-Informatii privind subcontractantii, informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Managementul calitatii (certificat ISO 9001 sau echivalent ptr. managementul calitati). Autoritatea contractanta va accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele, dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Sistem management al mediului (Standarde de protectie a mediului, certificat ISO 14001). Autoritatea contractanta va accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele, dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.06.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.06.2012 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
70zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.06.2012 09:00
Locul: sediul autoritati contractante din Pitesti, str. Calea Campulung, nr.6-8,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti legali sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, avem doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, trimiterea unei noi oferte financiare in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- conf. art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala Apele Romane-Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea Pitesti - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Calea Campulung. nr. 6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110147, Romania, Tel. +40 248208718, Fax: +40 248220878

Pagina accesata de 109 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z