Licitatie Publica - Servicii de consultanta si conceptie tehnica pentru intocmirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiei Tehnice pentru proiectul "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IIN JUDETUL GALATI"

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Servicii de consultanta si conceptie tehnica pentru intocmirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiei Tehnice pentru proiectul "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IIN JUDETUL GALATI"

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala: StradaEroilor 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Punct(e) de contact: PAULA ELENA SIMION, Tel. +40 2363025189, In atentia: Nicoleta Chiosa, Email: licitatii@cjgalati.ro, Fax: +40 236468060, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de consultanta si conceptie tehnica pentru intocmirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiei Tehnice pentru proiectul ?SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IIN JUDETUL GALATI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: sediu Consiliu Jud. Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona servicii de consultanta si expertiza pentru intocmirea cererii de finantare si realizarea tuturor documentelor necesare care stau la baza elaborarii Aplicatiei de Finantare pentru proiectul ce urmeaza sa fie propus spre finantare prin Axa Prioritara 2 a Programului Operational Sectorial Mediu, Domeniul major de interventie 1 - ?Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Galati?
Se vor revizui documente existente (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, studiul de evaluare a impactului asupra mediului, analiza institutionala), se va intocmi aplicatia de finantare. Dupa semnarea contractului de finantare se va elabora Documentatia tehnica a proiectului DTAC+PT+DDE+DPOE)si se vor intocmi Caietele de Sarcini pentru documentatiile de atribuire, cu toate informatiile aferente pentru contractarea produselor/serviciilor/lucrarilor necesare implementarii proiectului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71800000-6 - Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)
71241000-9-Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
90711000-4-Evaluare a impactului asupra mediului, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aplicatia de Finantare insotita de urmatoarele documente suport revizuite: Studiul de Fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului; Asistenta tehnica acordata CJ Galati in perioada de evaluare si verificare a proiectului, pana la semnarea contractului de finantare a proiecutului;Documentatia tehnica a proiectului DTAC+PT+DDE+DPOE); Asistenta Tehnica pe parcusul executiei lucrarilor; Caiete de sarcini pentru documentatiile de atribuire pentru contractarea produselor/serviciilor/lucrarilor necesare implementarii proiectului.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 466, 360RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
49.000 lei (50% pentru IMM-uri ? se va completa Formularul nr.3-?Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?);Modalitatea de constituire: prin virament bancar (in contul RO25TREZ3065006XXX000230-Trezoreria Galati, cod fiscal 3127476), printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari ? conform model Formularul nr.2-?Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie"; Perioada de valabilitate 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor;Dovada constituirii garantiei de participare: copie dupa documentul de plata sau instrumentul de garantare lipit pe plicul ce contine oferta, langa Formularul nr.1??Scrisoarea de inaintare?;Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare, in cuantumul si formele precizate vor fi respinse ca inacceptabile.Autoritatea contractanta va retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art. 87, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 si de art. 278^1, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 10% din valoarea contractului, fara TVA.Mod de constituire: in conditiile art. 90 din H.G. nr. 925/2006, prin virament bancar in cont RO25TREZ3065006XXX000230-Trez Galati, CF 3127476), sau instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari(Formular nr.22).Se recomanda ca SGB sa fie eliberata de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, care are corespondent o banca din Romania. Restituire garantie buna executie - cf H.G. 925/2006.Ofertantii tip IMM care doresc sa depuna doar 50% din garantie vor anexa, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 346/2004) cu modificarile si completarile ulterioare, documente prin care dovedesc ca sunt IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.4;
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.5;
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 lit. a), lit. c)1si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul nr.6;
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010). Se va completa Formularul nr.7.5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare. Se va completa Formular nr. 8 ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator. Persoanele cu functie de decizie la nivel de unitate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Eugen CHEBAC (Presedinte), Paula Elena SIMION (Director executiv Directia Tehnica), Lucean MIHALCEA (Director executiv Directia economie si finante), Nicoleta CHIOSA (consilier Directia Tehnica), Nicoleta MACRI (consilier Directia Tehnica), Catalina MIHAILA (consilier Directia Tehnica), Daniela DRAGUS (consilier Directia Tehnica), Comisie consilieri jud. buget-finante: Sandu Viorica, Tuicu Emil, Butunoiu Dorin, Portase Catalina, Milea Marcel Lurentiu, Teodorescu Alexandru, Arama Iulian Nicusor.
6. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?, stampilata si semnata de reprezentantul operatorului economic. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copii semnate ?conform cu originalul?.
7. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? stampilata si semnata de reprezentantul operatorului economic.Pentru persoane juridice straine: Certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi prezentate in limba de origine in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatiile in acest sensNota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. Documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic (conform prevederilor art. 183 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare). Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Din codul CAEN trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic trebuie sa aiba corespondent cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Ofertantul va depune documentele in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care Certificatul Constatator va fi depus in copie, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea acestuia in original sau in copie legalizata, pentru conformitate.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fisei Informatii Generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) care sa fie de minim 4.900.000 lei. Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale comunicate de Banca Centr.Europeana.In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. Pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente doveditoare privind incadrarea in IMM.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta o declaratie privind principalele servicii similare obiectului
achizitiei, prestate in ultimii 3 ani, lista ce va contine valori, perioade de derulare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autorit. contract. sau clienti privati.
Experienta similara: se va demonstra printr-un contract sau maxim 2 contracte, derulate in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie minim 2.400.000 lei fara TVA, din care sa rezulte prestarea de servicii similare, respectiv demonstrarea experientei similare in consultanta/asistenta tehnica pentru elaborare cerere de finantare si demonstrarea experientei similare in prestarea de servicii de proiectare pentru proiecte de mediu.
Demonstrarea experientei similare se va face prin documente doveditoare din care sa reiasa: beneficiarul, detaliile contractului, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor, prin copii ale partilor relevante din contract, procese verbale pt servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii, recomandari din partea beneficiarilor din care sa reiasa modul de indeplinire a oblig. contract.sau doc. constatat. cu privire la contractele care demonst exp.similara(document emis in cf. cu prev cu prev. art. 97^1 din HG 925/2006
PERSONALUL DE SPECIALITATE:
Prestatorul va identifica si va asigura un numar suficient de experti/specialisti locali
sau internationali pentru a acoperi toate domeniile de activitate si atributiile descrise in Caietul de Sarcini.
Cerintele referitoare la calificarile si abilitatile fiecarui membru al personalului de specialitate sunt minime si obligatorii si vor fi probate prin documente relevante (inclusiv probarea participarii ca specialist/expert in proiecte similare obiectului achizitiei). Experienta similara probata trebuie sa se regaseasca in Formularul nr.13 ? Curriculum Vitae.
1 - Lider de Echipa/Manager de contract
Calificari si abilitati: Studii universitare de lunga durata sau studii postuniversitare; Calificare/Diploma de manager de proiect recunoscuta de o autoritate nationala/ internationala sau de o asociatie profesionala nationala/internationala. Buna cunoastere a limbii engleze. Experienta profesionala generala - minimum 5 ani; Experienta profesionala specifica - Participarea ca manager de proiect/adjunct manager (sau functie similara: lider de echipa/adjunct, coordonator proiect/adjunct, sau orice functie echivalenta care presupune coordonarea echipei/pozitie de adjunct al acestei functii) in cel putin un proiect de mediu.
2 - Responsabil financiar
Calificari si abilitati: Studii superioare de lunga durata in domeniul economic. Buna cunoastere a limbii engleze. Experienta profesionala generala - minim 5 ani. Experienta profesionala specifica - Experienta in domeniul managementului financiar de proiecte, experienta in elaborarea analizelor cost-beneficiu, estimarilor financiare si de costuri, tarife de operare. Participarea ca expert financiar in cel putin un proiect similar.
3 - Expert institutional
Calificari si abilitati: Studii superioare de lunga durata in domeniul juridic, Buna cunoastere a limbii engleze. Experienta profesionala generala - minimum 5 ani;
Experienta profesionala specifica - Experienta in consultanta in ceea ce priveste aspectele juridice si institutionale; Participarea ca expert/specialist in domeniul institutional in cel putin un proiect similar.
4 - Expert in domeniul deseurilor
Calificari si abilitati: Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic, chimie, biologie, stiinta/ingineria mediului; Buna cunoastere a limbii engleze. Experienta profesionala generala - minimum 5 ani;
Experienta profesionala specifica - Experienta in domeniul gestiunii deseurilor; Participarea la elaborarea a unui studiu de fezabilitate pentru cel putin un sistem de management al deseurilor.
5 - Expert de mediu
Calificari si abilitati: Studii superioare de lunga durata in unul din domeniile: ingineria mediului, ecologie, biologie, stiinta mediului, geografie. Buna cunoastere a limbii engleze
Experienta profesionala generala - minim 5 ani
Experienta profesionala specifica - Experienta in domeniul elaborarii studiilor de mediu; Participarea in cel putin un proiect similar de evaluare a impactului asupra mediului.
6 ? Sef colectiv proiectareCalificari si abilitati: Proiectant cu studii superioare din domeniul arhitecturii, urbanismului, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, cf art. 9 din Legea nr. 50/1991, Competente de utilizare a programelor informatice de Proiectare, Buna cunoastere a limbii engleze, Experienta profesionala generala - minim 5 ani, Experienta profesionala specifica - Experienta in coordonarea colectivelor de proiectare, experienta in elaborare documentatii tehnice din sectorul de mediu, dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar.
7 - Proiectant tehnic ? 2 persoane:
Calificari si abilitati: Studii superioare de lunga durata in constructii, Competente de utilizare a programelor informatice de proiectare, Experienta profesionala generala - minimum 5 ani; Experienta profesionala specifica - Experienta in proiectare constructii civile dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar de elaborare documentatii tehnice si caiete de sarcini pentru contracte de lucrari.
8 - Devizier
Calificari si abilitati: Studii superioare de lunga durata in domeniul tehnic, Experienta profesionala generala - minimum 5 ani; Experienta profesionala specifica- Participarea ca devizier in cel putin un proiect similar de elaborare documentatii tehnice.
Inf. privind subcontractantii.:
Declaratie privind partea/partile din care sunt care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora(daca este cazul). Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pt. partea lor de implicare in contract. Partea/partile subcontr. vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant.
Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Acordul de subcontractare incheiat
intre ofertant si subcontr. in original sau in copie legalizata.
Inf. privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asoc de op ec trebuie sa indeplin urmat cerinte:
a) Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii.b) Oferta trebuie sa includa un Acord de asocierec)Structura asocierii nu va fi modific, pe durata execut contract, decat cu aprob prealab a AC.
In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.
In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la
Sectiunea III.2.1 si III.2.2
Sustinere tert (daca este cazul)Pt a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm trebuie sa fie un instrument juridic care va fi anexa la contract si va asigura dreptul AC de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va prezenta documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor .
Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 , art.181 lit.a), c^1) si d) respectiv art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006.
Certificarea sistemului de management al calitatii.
In cazul in care la procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea certificarii trebuie indeplinita de operatorii economici in cauza pentru partea /partile pe care le executa din obiectul contractului.Copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii (ex. ISO 9001 sau standarde echivalente), valabile la data depunerii ofertei, corespunzator activitatilor aferente obiectului contractului supus procedurii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.08.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2012 12:00
Locul: Galati, str. Domneasca nr. 56, bloc Cristal, et. 1, Biroul Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autorit. contract. va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua prop.financ., in plic inchis, caz in care ctr. va fi atribuit ofertantului a carui noua prop. financ. are pretul cel mai scazut.2.Nu se accepta oferte alternative.3. Ofertantii vor specifica in cuprinsul prop. tehn. informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionand motivele pt. care aceste inform. tb. sa fie confidentiale.4. Ptr. dem. indepl. crit. de calif. prev. la art. 176 din OUG 34/2006 actual., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o decl. pe propria raspundere Formularul nr. 21, semnata de reprezent. sau legal, prin care confirma ca indepl. cerintele de calif. astfel cum au fost solicit. in doc.de atrib.Declaratia va fi insotita de o Anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Docum. edific. care probeaza/confirma indepl. cerintelor de calif., in cazul in care ofert. uzeaza de acest drept, vor avea valab. in termenulprevazut in resp. solicitare.5. Ofert va prezenta Model contract prestare servicii, semnat si stamp.de ofertant pe ultima pag. sub inscrisul ?De acord cu clauzele obligatorii? sau va prezenta o decl. pe propria raspundere prin care isi asuma indepl.clauzelor oblig.din modelul de ctr.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii pe care acesta il considera nelegal, conform prev. art. 256^2 alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Galati ? Consiliul Judetului Galati (Serviciul investitii, licitatii si urmariri contracte)
Adresa postala: Str. Eroilor nr. 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel. +40 236417222, Email: licitatii@cjgalati.ro, Fax: +40 236460703, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro

Pagina accesata de 366 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici
ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z