Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere parc auto

LICITATIE EXPIRATA

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

COMPANIA DE APA S.A. BUZAU

Adresa postala: str. Unirii, bl. 8 FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 238/720356, In atentia: Andreea Nicolescu, Email: andreea.nicolescu@cabuzau.ro, Fax: +40 238/726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Centrul National de Management pentru Societatea Informationala (CNMSI)

Adresa postala: SEAP, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Punct(e) de contact: SEAP, Tel. +40 213032997, Email: contact.autoritati@e-licitatie.ro, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

Centrul National de Management pentru Societatea Informationala (CNMSI)

Adresa postala: SEAP, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Punct(e) de contact: SEAP, Tel. +40 213032997, Email: contact.autoritati@e-licitatie.ro, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Comerciala

Activitate (activitati)

- Ap?

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Servicii de reparatii si intretinere parc auto

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: La sediul prestatorului pentru loturile 1.2.3.

La sediul autoritatii contractante pentru lotul 4.

Codul NUTS: RO222 - Buzau

II.1.3) Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu

Acord-cadru cu un singur agent economic

Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 433, 000 si 480, 000RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se va incheia cate un contract subsecvent in fiecare an. Val. minima si maxima pt. primul contr. subsecvent se regaseste in Anexa B

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contract pentru reparatii si intretinere parc auto cu asigurarea pieselor de schimb pentru autovehiculele din dotarea Companiei de Apa SA Buzau

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)

34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Autoturism Dacia Super Nova-1 buc, Autoturism Dacia 1310-1 buc, Autoutilitara Dacia Double Cab-1 buc, Autoturism Dacia Logan Berlina-7 buc, Autoutilitara Dacia Logan Furgon-11 buc, Autoturism Renault Megan-2 buc, Autoutilitara Renault Master Furgon-1 buc, Autoutilitara Renault Master Cabina Dubla-2 buc, Autoutilitara Renault Kangoo-1 buc, Autoutilitara Mercedes-Benz Furgon-1 buc, Buldoexcavator AUSA RC3-1 buc, Incarcator pe pneuri LIEBHERR L 514-1 buc, Buldoexcavator CASE 590 SR-1 buc. Valoarea estimata reprezinta valoarea totala a manoperei si a pieselor de schimb pe durata acordului cadru.

Valoarea estimata fara TVA: intre 433, 000 si 480, 000RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

48 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare pentru: Lot 1=3280 Lei; Lot 2=2520 Lei, Lot 3=200 Lei, Lot 4=3600 Lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006. Contul bancar in care se poate vira garantia este RO 29 BTRL 0100 1202J10932XX deschis la Banca Transilvania?SucursalaBuzau. Garantia se poate constitui si prin numerar la casieria autoritatii contractante. Perioada de valabilitate a garantiei - 60 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor. Garantia de participare se va retine in conditiile art. 87 din HG 925/2006 si art.278^1 din OUG 34/2006. Cuantumul ce se va retine cf. art. 278^1 din OUG 34/2006 pentru: Lot 1=1640 Lei; Lot 2=1260 Lei, Lot 4=1800 Lei. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM(facand dovada in acest sens prin prezentarea doc. prevazute in Legea nr.346/2004)garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Neprezentarea garantiei de participare la deschiderea ofertelor conduce la respingerea acestora. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA si va fi constituita in moneda contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului va fi conform art. 90 din HG 925/2006 si HG nr. 1045/2011. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004)garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia deatribuire.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Declaratie privind eligibilitatea.

Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.

Operatorul economic ofertant/Ofertantul asociat/Tertul sustinator are obligatia sa completeze Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr. 1.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Cerinta nr 2

Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG nr.34/2006, modificat si completat ulterior.- Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator trebuie sa completeze Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr. 2.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului/ sustinatorului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

- Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.

Operatorul economic ofertant are obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere ? Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - Formular nr. 3.

- Evitarea conflictului de interese.

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are obligatia sa completeze Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular nr. 4.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Tescaru Ionel, Cristea Dumitru, Vieru Cristi, Vasii Dragomir, Nicolescu Andreea, Mircea Raluca, Stanciu Doina, Stan Raluca, Vladescu Valerica, Panait Alexandrina, Bucur Sorin. Cerinta nr. 1

Pentru persoane fizice/juridice romane:

Se va prezenta: Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in copie certificata pt. conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.Cerinta nr. 2

Pentru personane juridice/fizice straine:

Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori si activitatile autorizate.Nota: Autoritarea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie comform cu originalul.Cerinta nr. 3

Autorizatie tehnica de reparatii auto emisa de R.A.R. pentru revizia si reparatia autovehiculelor corespunzatoare marcilor din lotul/loturile pentru care se depune oferta (pe baza Legii nr. 105 din 27 iunie 2000, Legii nr. 222 din 22 mai 2003, Ordonantei 82/2000, Ordonantei 36/2005 si a Ordinului Ministrului Transporturilor referitor la Reglementarile privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, in vederea asigurarii protectiei consumatorilor si a respectarii prevederilor legale referitoare la siguranta circulatiei si protectia mediului inconjurator)- Copie conform cu originalul a autorizatiei.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Informatii privind situatia economico-financiara.

Operatorul economic ofertant are obligatia sa

completeze Fisa de informatii generale.

Fisa de informatii generale - vizeaza activitatea din ultimii 3 ani fara a se

lua in considerare anul in curs.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Experienta similara.

Pentru demonstrarea indeplinirii acesteicerinte se va prezenta: Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani.

Cerinta nr. 2

Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.

Pentru loturile 1, 2, 3:

- tester electronic pentru diagnosticare parametrii de functionare;

- posturi de lucru de mecanica;

- posturi de lucru de electricitate;

- posturi de lucru tinichigerie;

- stand de proba pentru directie;

Pentru lotul 4:

- atelier mobil dotat cu echipamente pentru reparatii mecanice, electrice si diagnosticare parametri de functionare.

Ofertantul va prezenta o Declaratie privind echipamentele tehnice de care poate dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.

Ofertantul castigator va face dovada detinerii acestor echipamente.

Cerinta nr. 1

Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi

prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.

Cerinta nr. 2

Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001:2008.

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001:2008, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce

urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in

indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

4344/02.10.2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2012 15:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

12.11.2012 16:00

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 29.11.2012 18:00

Locul: In SEAP

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) Alte informatii

? Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.? Se solicita o Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii(completareFormular nr. 10  Securitate si sanatatea in munca. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul: www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html? Documentatia de atribuire(Caietul de sarcini, Formulare, Clauze contractuale) poate fi descarcata de pe SEAP, site-ul www.elicitatie-ro.? Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire - Formular nr. 11.? Toate documentele vor avea pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.  Fiecare din documentele solicitate va fi prezentat in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul  Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Criteriile de calificare si criteriu de atribuire sunt valabile pentru toate loturile.  Toate documentele solicitate se depun electronic in SEAP, sub forma de fisiere PDF sau JPG conform art. 17 si 19 din HG 1660/2006.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Conform art. 256^2 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Birou Achizitii Publice

Adresa postala: Str. Unirii bl. 8 FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Tel. +40 238726187, Email: andreea.nicolescu@cabuzau.ro, Fax: +40 238726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro

Pagina accesata de 212 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici

Forum interactiv

ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z