Licitatie Publica - Supravegherea tehnica in timpul executarii lucrarilor de constructii la Aeroportul International Mihail Kogalniceanu

LICITATIE EXPIRATA

Licitatie Publica - Supravegherea tehnica in timpul executarii lucrarilor de constructii la Aeroportul International Mihail Kogalniceanu

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A. Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Punct(e) de contact: Mic Gabriela, Tel. +40 0241255100, Email: achizitii.post@mk-airport.ro, Fax: +40 0241508022 / +40 0241255538, Adresa internet (URL): www.mk-airport.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Societate Nationala care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii Activitate (activitati) - Activit??i aeroportuare Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta Supravegherea tehnica in timpul executarii lucrarilor de constructii II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Servicii 11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe Locul principal de prestare: Sediul SN AIMKC SA Codul NUTS: RO223 - Constanta II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.1.4) Informatii privind acordul-cadru II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Consultantul va asigura serviciile de verificare a proiectelor, supervizare (inclusiv dirigentie de santier) sielaborare caiet sarcinipentru achizitia lucrarilor, prin furnizarea de personal competent, cu experienta si autorizatpe specialitati, avand in vedere ca lucrarile se vor executa sub trafic si in conformitate cuconditiile de ?Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv Proiectare pentru echipamente electrice si mecanice si pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre Antreprenor ( FIDICCartea galbena), aprobat prin HG 1405/2010?. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2) 71520000-9-Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) 71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2) 79415200-8-Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Da II.1.8) Impartire in loturi Nu II.1.9) Vor fi acceptate variante Nu II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Contract prestari servicii Valoarea estimata fara TVA: 3, 758, 746.62RON II.2.2) Optiuni Nu II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 42 luni incepand de la data atribuirii contractului Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) Conditii referitoare la contract III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate Cuantumul garantiei de participare: 75.000, 00 leiIMM-urile vor face dovada constituirii a 50% din valoarea garantiei de participare, conform Legii nr.346/2004.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (un model in sectiunea formulare - formularnr. 11), conform art.86, alin.1 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitatea a ofertelor, respectiv 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazuri exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea contractanta poate sa ceara ofertantilor sa extinda perioada pentru un numar anume de zile.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006.Contul autoritatii contractante : RO19 RNCB 0114 0320 4655 0001, B.C.R. ConstantaIn masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, suma prevazuta la art.278/1, alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 7.538, 00.lei. Garantia de buna executie a contractului de furnizare se va constitui cu respectarea urmatoarelor indicatii: 1. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului (50% reducere pentru IMM), fara TVA.2. Garantia de buna executie se va constitui in termen de 7 zilede la data semnarii contractului de servicii.Modul de constituire a garantiei de buna executie : Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conform art.90, alin.1 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.(un model in sectiunea formulare - formularnr. 19).Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin.2 din H.G. 925/2006. III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Fondul European de Dezvoltare Regionala: 69, 25%Bugetul de stat: 30, 75% III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.2) Conditii de participare III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1.Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea - Se va completa Formular nr. 12AIn cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale cu privire la declaratia privind eligibilitatea, ofertantul va prezenta ? o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular). Ofertantul/Ofertantul asociat/Tert sustinatornu trebuie sa se afle insituatiaprevazuta de art. 180 din OUG34/2006. Forma de prezentare: document original. 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Se va completa Formular nr.12BIn cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale cu privire la declaratia pe propria raspundere, ofertantul va prezenta ? o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular). Ofertantul/Ofertantul asociatnu trebuie sa se afle insituatiaprevazutade art. .181 din OUG34/2006. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatia prevazuta deart.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006. Forma de prezentare: document original 3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr.314/2010, publicat in M.O. nr.701/20.10.2010 Se va completa Formular nr.2 (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular). Forma de prezentare: document original 4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare pentru ofertanti/candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/tert sustinator - Se va completa Formular nr.6(in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular). In vederea completarii acestei declaratii precizamca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General ? Constantin Teodorescu Manager proiect ?Tiberiu-Cristian Dragomir Responsabil Financiar ? Camelia DiaconuMembru consiliul de administratie ? Eugen Marin Membru consiliul de administratie ? Paul Dorin Tat Membru consiliul de administratie ? Florica Cristina Niculae Membru consiliul de administratie ? Radu Doina Membru consiliul de administratie ? Bazavan Raluca Maria Forma de prezentare: document original 5.Certificat de atestare fiscala pentru obligatiile de plata catre bugetul de stat - Poate fi prezentat in una din formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. 6.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale (formular tip eliberat de autoritatile competente) - Poate fi prezentate in una din formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial - Certificat constatator din care sa reiasa ca au in obiectul de activitate executia tipului de serviciu ce urmeaza sa fie ofertat. Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta la solicitarea autoritatii contractante pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul este alta decat Romania, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Aceste documente de se vor depune traduse in limba romana si legalizate de traducator autorizat. Forma de prezentare: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nota: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici trebuie sa corespunda obiectului contractului. 2.Certificatde autorizare AACR pentru asistenta tehnica si consultanta de specialitate (cod AAP) in conformitate cu prevederile art.63 lit.c. din OG 29/1997 privind Codul Aerian al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare si OMTCT nr. 2459/2006 privind aprobareaRACR-AD-AACDA, publicat in MO 1056/2006, valabila la data deschiderii ofertelor - In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considera indeplinita daca unul din asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca aceasta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Tertul nu poate sustine prin prezentarea unei astfel de autorizari operatorul economic ofertant, autorizarea AACR putand fi utilizata numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul este alta decat Romania, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din care sa reiasa ca este furnizor extern acceptat de AACR. Aceste documente se vor depune traduse in limba romana si legalizate de traducator autorizat. Autorizatia se va prezenta in una din formele copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii generale, cifra de afaceri globala sau media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3ani sa fie de cel putin 7.500.000, 00lei. Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2009:1 euro = 3, 2373 LEIAnul 2010:1 euro = 4, 2099 LEIAnul 2011:1 euro = 4, 2373LEI Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei. In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. III.2.3) Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Lista principalelor servicii prestatein ultimii3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Lista serviciilor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (copie ?conform cu originalul?). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ. Prezentarea cel putin a unui contract similar de servicii finalizat cu o valoare egala sau mai mare de 3.000.000, 00lei. -copie dupa partile din Contractul invocat, din care sa rezulte denumirea contractului, beneficiarul/partile contractante, data incheierii contractului, obiectul, valoarea si durata contractului. -recomandare de la Beneficiarul investitiei, care sa contina datele de identificare a contractului declarat, datele de incepere si de finalizare a contractului, valoarea initiala a contractului, valoarea finala a contractului. Lider de echipa Consultantul deSupervizare va furniza un Lider de Echipa care va fi prezent in mod permanent in zona de proiect pentru coordonarea si gestionarea contracutului. Liderul de Echipa va fi reprezentantul Consultantului Supervizare in relatia cu Managerul de Proiect al Autoritatii Contractante si cu reprezentantul Contractorului. Calificare: -Studii superioare tehnice de lunga durata in domeniul constructii civile -Experienta profesionala generala de minim 5 ani. -Experienta profesionala specifica de minim 3 ani in supervizarea lucrarilor de constructie ainfrastructurii aeroportuare/ autostrazi pe contracte de tip FIDIC Galben; Documentele de atestare profesionala ale expertilor trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertelor. Asistent LiderCalificare: - Studii superioare de lunga durata - Experienta profesionala generala de minim 5 ani. -Experienta profesionala specifica de management alsecuritatii si sigurantei pentruconstructii platforme/piste decolare aterizare sub trafic (management trafic). -Experienta profesionala specifica de minim 2 ani in supervizarea lucrarilor de constructie ainfrastructurii aeroportuare de tip platforme/piste FIDIC Galben Documentele de atestare profesionala ale expertilor trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertelor. Inginer Constructii Calificare: - Studii superioare tehnice de lunga durata in domeniul constructii/ drumuri poduri/ piste aeroportuare. - Autorizat ISC ca Diriginte de Santier in domeniul 3- Piste de aviatie, subdomeniul 3.1 De interes national Documentele de atestare profesionala ale expertilor trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertelor. Inginer electrician, automatizari, SCADA - Studii superioare tehnice de lunga durata in domeniu - Autorizat ISC ca diriginte de santier conform cu legislatia nationala in domeniul 8, subdomeniul 8.1 instalatii electrice. Documentele de atestare profesionala ale expertilor trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertelor. Inginer retele canalizare - Studii superioarein domeniul instalatii, constructii, retele de apa-canalizare, constructii hidrotehnice. - Autorizat ISC ca diriginte de santier conform cu legislatia nationala in domeniul 6, Constructii edilitare si de gospodarie comunala. Documentele de atestare profesionala ale expertilor trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertelor. Verificatori de proiect conform Legii nr.10/1995 pentru Calitatea in Constructii atestati pentru urmatoarele cerinte: A4 ? Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie; B2 ? Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie; Is - Instalatii sanitare- instalatii exterioare de canalizare Ie - Instalatii electrice; A1- rezistenta si stabilitate pentru constructii din beton, beton armat si zidarie; A8- rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, seismice pentru constructii energetice; B6-siguranta in exploatare pentru constructii energetice; Documentele de atestare profesionala ale expertilor trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertelor. Topometrist ? autorizat AACR pentru efectuarea de masuratori in sistem de coordonate WGS 84. Documentele de atestare profesionala ale expertilor trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertelor. Declaratie privind disponibilitateaOperatorul economic sau grupul de operatori va prezenta o declaratie prin care reprezentantul legal al acestuia se angajaza ferm sa asigure urmatoarele: - disponibilitatea personalului propus pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu graficul de realizare a obiectului contractului, asumat prin oferta; Certificat privind managementul calitatii ISO 9001 sau echivalent pentru domeniul serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, valabil la data deschiderii ofertelor.In cazul in care ofertantul nu detine un certificat de calitate ISO 9001, cerinta se va considera indeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente / probe sau dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinescnivelurile de performanta stabilite de acesta.In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare dintre asociati, corespunzator specificului activitatii realizate in cadrul contractului. III.2.4) Contracte rezervate Nu III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Da SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) Tipul procedurii IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) Criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste: - criteriile mentionate in continuare Criterii Pondere 1. Pretul ofertei 40% Descriere: Componenta financiara 2. Modul de intelegere a obiectivelor proiectului si rezultatele asteptate 20% Descriere: Conform Anexa 1 din Caietul de sarcini 3. Metodologia de prestare a serviciilor 20% Descriere: Conform Anexa 1 din Caietul de sarcini 4. Organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului 20% Descriere: Conform anexa 1 din Caietul de sarcini Punctaj maxim componenta tehnica: 60 IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.3) Informatii administrative IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta 4922/25.07.2012 IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2012 14:30 Documente de plata: NU IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 02.10.2012 11:00 IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor Data: 02.10.2012 11:30 Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) Contractul este periodic Nu VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiect din cadrul Programului Operational Sectorial Transport 2007-2013, ?Reabilitare platforme de stationare aeronave incinta aeroport, comuna Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta?. Programul Operational nr.CCI2007RO161PO003. Cod proiect: POST/2012/2/4/002. Cod SMIS 41675 Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Transport VI.3) Alte informatii Dupa descarcarea prezentei documentatii va rugam sa verificati frecventfisierul electronic?Documentatii si clarificari? anexat anuntului de participare publicata in SEAP, pentru a o completa cu eventualele clarificari/completari aduse ulterior publicarii acesteia.In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, modalitatea de departajare va fi pretul.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale au preturi egale, pentru departajare, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor la o data precizata.Capacitatile economico-financiara si/sau tehnico-profesionala ale ofertantului pot fi sustinute, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, numai in cazul cerintelor transferabile, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, in acest caz, in temeiul art.186 si art. 190 din OUG 34/2006, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective - Formularele 20, 21, 22, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art.181 lit. a), c1) si d).Oferta si documentele care o insotesc vor fi redactate in limba romana. VI.4) Cai de atac VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro Organism competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 11 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu ? Constanta S.A. Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu nr.4, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Tel. +40 0241255100, Email: achizitii.post@mk-airport.ro, Fax: +40 0241255538 / +40 0241508022, Adresa internet (URL): www.mk-airport.ro

Pagina accesata de 526 ori
Produse recomandate
Produse companiei dumneavoastra pot aparea aici
ei au reusit sa-si creeze o afacere de succes prin intermediul
MEDIACONSTRUCT
INREGISTRATI GRATUIT FIRMA MEDIA CONSTRUCT va ofera posibilitatea sa:
  • Creati un profil de prezentare
  • Fiti contactat de clienti
  • Trimiteti mesaje
  • Postati produse sau/si servicii
  • Utilizati forumul
INREGISTREAZA FIRMA
Adauga un anunt gratuit
Adaugati propriul anunt gratuit ADAUGA ANUNT
Adaugati produse sau servicii
Puteti posta produse sau servicii VINDE PRODUSE PRESTEAZA SERVICII
Comandati magazin MEDIACONSTRUCT
Site-ul dvs. de pe Mediaconstruct.ro se va transforma intr-un magazin virtual COMANDATI MAGAZIN
catalog tiparit mediaconstruct
Inscrie-te si vei obtine mai multe beneficii! INSCRIE-TE ACUM
tutoriale video
Instructiuni de folosire a portalului VEZI TUTORIALELE
alege contul potrivit
Puteti alege dintre:
CONT STANDARD
CONT PREMIUM stea
COMANDA ACUM
mediaconstruct mobile
Notificari de la clienti pentru cereri de oferte sau comenzi. Direct pe Mobil! ACTIVEAZA OPTIUNEA
INDEX ALFABETIC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z